Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 10. října 2012, Praha, IKEM

Přítomni členové výboru:
prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc,
prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.,
prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.,
MUDr. Pavel Navrátil, CSc.,
MUDr. Eva Pokorná, CSc.,
MUDr. Jiří Samlík,
MUDr. Štefan Vítko, CSc.,
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.,
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Revizní komise: MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.

Omluveni:
doc.MUDr.Petr Němec, CSc.,
MUDr.Tomáš Reischig, PhD.

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Volba předsedy, místopředsedy, vědeckého tajemníka a finančního tajemníka výboru
 3. Zhodnocení IV. Česko-Slovenského transplantační kongresu
 4. Plán akcí ČTS na rok 2013-2014
 5. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů-informace o schválení odběrového kódu (dr. Pokorná)
 6. Návrh novely transplantačního zákona a prováděcích vyhlášek (dr. Pokorná)
 7. Schválení nových členů-stop stav
 8. Mezinárodní spolupráce při výměně orgánů - podmínky
 9. Různé

Ad 1. Připomínky k zápisům, korespondence

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.

Korespondence:

 1. Mail redakci časopisu Respekt z 30.9. jako reakce na publikovaný článek
 2. Mail Mgr. Křemenové, MZ ČR z 25.9.2012 „Záznam z jednání ke specifikaci činností souvisejících s transplantacemi ze dne 21.8.2012“

Ad 2. Volba předsedy, místopředsedy, vědeckého a finančního tajemníka výboru (2012-2014) (jména bez titulů).

Volba předsedy, místopředsedy a vědeckého tajemníka výboru společnosti proběhla tajným hlasováním v jednom kole. Hlasovalo všech 9 členů s následujícím výsledkem:

Volba předsedy: Š.Vítko 8 hlasů, V.Třeška 1 hlas. Předsedou výboru se stal Štefan Vítko.

Volba místopředsedy: P.Bachleda 4 hlasy, V.Třeška 2 hlasy, M.Adamec 2 hlasy, E.Pokorná 1 hlas. Místopředsedou výboru se stal Petr Bachleda.

Volba vědeckého tajemníka: V.Třeška 5 hlasů, M.Adamec 2 hlasy, R.Lischke 2 hlasy. Vědeckým tajemníkem výboru se stal Vladislav Třeška.

Za finančního tajemníka byl veřejně navržen dosavadní tajemník P.Navrátil a tento návrh byl jednomyslně schválen. Finančním tajemníkem výboru se stal Pavel Navrátil.

Žádný z členů výboru nevznesl v průběhu volby připomínky k jejímu průběhu.

Poté se ujal slova nově zvolený předseda Š. Vítko. Poděkoval členům výboru za důvěru, kterou mu svými hlasy vyjádřili a zdůraznil, že si této důvěry velmi váží. Dále poděkoval dosavadní předsedkyni MUDr. Evě Pokorné, CSc. za úsilí a čas, které společnosti v posledních letech věnovala. Zdůraznil, že by chtěl navázat na předchozí směr ČTS. 1. Z vnitřních záležitostí by rád přispěl ke konsolidaci členské základny ČTS. Navrhne takový způsob přijímání nových členů, aby se řádnými členy ČTS stali jenom odborníci, kteří prokážou dlouhodobý hluboký zájem o tento obor. 2. Dále je zapotřebí najít efektivní způsob komunikace se členy ČTS. 3. Dalším cílem bude připravit kvalitní vzdělávací programy. S tím souvisí ambice připravit příští kongres ČTS/STS tak, aby byl odborně i společensky srovnatelný s kterýmkoliv národním transplantačním kongresem.

Z hlediska vnějších vztahů 1. Zasadí se o to, aby ČTS maximálně spolupracovala Českou nefrologickou společností při zařazování pacientů do čekací listiny na transplantaci ledviny 2. Navrhne ukončit započatou debatu o ne/připojení ČR k mezinárodní nadaci Eurotransplant. 3. Bude prosazovat nastolení sebevědomého jednání s orgány státní správy, které v oblasti transplantační medicíny působí (MZ, KST). 4. Nakonec bude usilovat o „zviditelnění“ ČTS na veřejnosti.

Ad 3. Zhodnocení IV. Česko-Slovenského transplantačního kongresu, Donovaly, 12. - 15. září 2012

Členové výboru se shodli na následujícím hodnocení kongresu:

 1. Termín kongresu: Chirurgičtí kolegové kritizovali kolizi s termínem s chirurgického kongresu v Košicích; některým z nich to znemožnilo zúčastnit se obou akcí, ačkoliv by si to velmi přáli;
 2. Lokalita kongresu a kongresový hotel: Dostupnost Donoval není ideální, ale kongresový hotel byl „kvalitní“, s dobrými službami. Za nedostatek lze považovat chybění dalších prostor (sálu, salónků), které by umožnili konání „sesterské sekce“ a „sekce transplantací tkání“ na stejném místě.
 3. Tématika kongresu: Program kongresu nezohlednil složení společnosti, tj. převahu účastníků zabývajících se problematikou ledvin, z toho pohledu byl velmi nevyvážený ve prospěch transplantací jater;
 4. Zahraniční hosté: Za jeden z hlavních nedostatků kongresu považují všichni absenci zahraničních speakerů. Zahraniční řečníci , pozvaní komerčními firmami, je v žádném případě nemohli nahradit.
 5. Odborná část kongresu: K odborné úrovni kongresu zaznělo mnoho výhrad (jeho úroveň nebyla rozhodně lepší, než úroveň předcházejícího kongresu!). Nemálo přednášek nesplňovalo ani základní požadavky pro prezentaci před širším publikem. Netýkalo se to transplantací tkání (dr.Špatenka). Posterovou sekci negativně poznamenala neúčast některých autorů posterů při diskusi! Někteří členové zaznamenali dobré hodnocení postgraduálních kurzů, zejména ze strany slovenských účastníků. Prof. Lischke byl spokojen s umístněním bloku „Transplantace srdce/ plíce“, protože ho navštívilo mnoho odborníků jiných oborů (intenzivistů, hepatologů, nefrologů).
 6. Společenský program kongresu: Kvalitní a příjemný, hostitelé byli velmi vstřícní.
 7. Celkové hodnocení: Kongres nakonec dopadl lépe, než se původně zdálo, že dopadne!
 8. Ponaučení pro pořadateli příštího kongresu: Ještě v roce 2012 dohodnout termín společného kongresu, který se bude konat v Česku v roce 2014 a vyvarovat se kolizi s akcemi jiných společností.

Ad 4. Plán akcí ČTS na rok 2013-2014

 1. Co nejdříve navrhnout místo a termín konání dalšího Česko-Slovenského transplantačního kongresu v ČR (asi podzim 2014)
 2. Každý člen výboru připraví, do konání příští schůze výboru, návrhy na odborné akce s transplantační problematikou pro roky 2013 a 2014 (ev. s participací ČTS), aby bylo možné jejich termíny vhodně rozložit do celého roku (ČTS by se měla vyvarovat, aby si takové akce termínově „konkurovaly“).

Ad. 5. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (SZV), informace o schválení odběrového kódu

Dr. Pokorná informovala, že po mnoha jednáních byly schválené všechny navrhované registrační listy odběrových a transplantačních výkonů. Do výkonu 78880 „Péče o dárce orgánů“ byly zahrnuty činnosti souvisejícími s organizací odběru orgánů. Tento kód byl schválen jako sdílený, pro všechny odbornosti mající JIP. Nový SZV by měl, podle dosavadních informací, vstoupit v platnost od 1.1.2013 (s jistotou s tím nelze počítat). Finální text je na webu MZ ČR, odkaz bude umístěn též na webu ČTS.

Ad 6. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb.

Dle informací dr. Pokorné byla novela „transplantačního zákona“ před týdnem projednána a schválena vládou ČR a byla postoupena do Parlamentu ČR. Zásadní připomínka ČTS, tj. o vzniku/zániku TC má rozhodovat zřizovatel a nikoliv KST, byla z návrhu vyřazená. Už nyní jsou připraveny pozměňovací návrhy (explatační poplatky za orgán, zvýšená daň…)

Dr. Vítko požádal členy výboru, aby znovu prostudovali návrh novely „transplantačního zákona“ a sdělili své event. připomínky. Nyní je poslední šance ovlivnit jeho konečnou podobu cestou poslaneckých pozměňovacích návrhů. Jeho text bude umístěn na webu ČTS.

Ad 7. Schválení / pozastavení přijímaní nových členů ČTS

Valná hromada, která byla svolána v průběhu transplantačního kongresu v Donovalech, nebyla usnášení schopna, proto nemohla nové podmínky pro přijímání nových členů schválit. Dr.Vítko připomněl, že výbor se 18. 6. 2012 rozhodl, že za této situace navrhne a schválí vnitřní předpis, který definuje kdo a po splnění jakých podmínek, se může být členem ČTS. Společnost je podle vlastních stanov, společností transplantačních odborníků a členství v ní není nárokové. Dr. Vítko nabídl, že připraví návrh takového předpisu a předloží ho členům výboru k připomínkám. Výbor jeho návrh schválil s tím, že by měl obsahovat i řešení dalšího přístupu k tzv. neplatičům.

Ad 8. Mezinárodní spolupráce (výměna orgánů)

Prof. Bachleda upozornil na skutečnost, že doposud neexistuje jasné právní stanovisko v otázce odběru orgánů za účelem jejich „vývozu“ do zahraničí. Opakovaně o takové stanovisko KST požádal, zatím neúspěšně. Ostatní přednostové center se k jeho obavám připojili. Stále chybí dohoda o spolupráci v oblasti transplantací, mezi ČR a sousedními státy, zejména SR! ČTS na tuto skutečnost písemně upozorňuje od schválení „transplantačního zákona v roce 2002! Členové výboru se rozhodli, že ČTS písemně osloví KST s žádostí o srozumitelné písemné vyjádření k výše uvedené skutečnosti.

Ad 9. Různé

Příští zasedání výboru ČTS bude ve středu 5.12.2012 od 13.00 hodin v IKEM.

Zapsala: R.Dudková
Schválil: Š.Vítko
V Praze dne 11. října 2012

Zpět