Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti 11. 11. 2014, 14:00 hod., hotel Voroněž, Brno

Přítomní členové výboru: prof. Bachleda, doc. Pokorná, dr. Navrátil, prof. Lischke, prof. Adamec, dr. Kuman, doc. Němec, prof. Třeška
Přítomní členové revizní komise: dr. Štěpánková, dr. Vítko
Omluveni: prof. Viklický, dr. Samlík
Hosté: dr. Burkert (přednosta TC FN Motol)

1. Program:

 1. Prezence – dle prezenční listiny
 2. Připomínky k zápisu z minulého výboru – bez připomínek
 3. Došlá a odeslaná pošta
  • Česká transplantační společnost převezme záštitu nad workshopem: Kardiovaskulární tkáně: transplantace v experimentu a praxi (Praha 11. 12. 2014) a nad 17. ročníkem Colours of sepsis (Ostrava 27. – 30. 1. 2015). Výbor ČTS však upozorňuje organizátory těchto akcí, že záštita má být spojena s účastí ČTS na tvorbě programu plánované akce. To u těchto akcí nestalo, a k disposici byl jen úplný program.
  • Výbor potvrdil souhlas s dalším doplněním Istanbulské deklarace za Českou transplantační společnost.
  • Korespondence se SUKL (kategorizace Modigraf) – určení partnerů ze strany ČTS pro další jednání.
 4. Věstník Ministerstva zdravotnictví – Centra vysoce specializované péče v oblasti transplantační medicíny
  • Znovu byl projednán návrh výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče v transplantologii podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále výzva). Výbor přizpůsobil (koordinoval) svůj text z 15. 1. 2014 textu, které navrhlo MZ. Byla projednána část týkající se orgánových odběrů a transplantací ledvin. Přílohou textu bude současná definice regionu jednotlivých TC (doplní prof. Adamec). Text týkající se dětských ledvin upraví dr. Burkert, plic prof. Lischke, jater a srdce doc. Němec. O úpravu textu pankreatických transplantací požádá předseda prof. Saudka. Termín 14. 11. 2014.
  • Pokorná informovala výbor, že text výzvy MZ Věstníku považuje vedení IKEM za nepřijatelný. Výbor bere na vědomí, že IKEM bude své připomínky adresovat přímo tvůrci výzvy (MZ); definitivní stanovisko k tvorbě výzvy přináleží k tomu MZ zřízené Pracovní skupině, ve které jsou zastoupeny členové dalších dotčených společností (chirurgická, nefrologická, kardiovaskulární, hepatologická, hrudní chirurgie, transplantační) – citace textu IKEM.
 5. Aktualizace webových stránek ČTS
  • Výbor vidí nutnost aktualizovat webové stránky, stav bude projednán se současným správcem, ev. bude vyhledána jiná firma. Běžná data bude doplňovat asistentka výboru ČTS paní Romana Koblovská (Tx centrum Olomouc, 58844 3353). Termín vyřešení – 31. 12. 2014.
 6. Plán akcí na rok 2015 - neprojednáno
 7. Různé
  • Volbou výboru ČTS (viz zápis z 3. 10. 2014, příloha)získávají dle stanov ČTS podpisové právo a právo disponovat s účty ČTS – prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. (předseda), doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc. (místopředseda). Disponovat s účty ČTS má dále MUDr. Pavel Navrátil, CSc, finanční tajemník výboru.
  • Vyúčtování Transplantačního kongresu agenturou CTB (paní Šenderová) – termín příští výbor.
  • Dr. Kuman: dne 27. 3. 2015 proběhne v Brně Vanýskův den, je možnost transplantační sekce – k vyjádření všech členů

Další výbor 10. 12. 2014 ve 13:00 hod. KST Praha – téma kompetence center, transport orgánů a dárců, ukončení členství dlouhodobě neplatícím členům ČTS

V Brně 11. 11. 2014

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.
místopředsedkyně ČTS

prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
předseda ČTS

Zpět