Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  SKÚSENOSTI S MERANÍM HLADINY MRNA CYTOTOXICKÝCH PROTEÍNOV GRANZÝMU B A PERFORÍNU V BUNKÁCH MOČA U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY

  Žilinská Z., Bandžuchová E.1, Kuba D.1
  FN Bratislava, 1SCOT SZU, Bratislava

  Úvod:
  Akútna rejekcia po transplantácii obličky má negatívny vplyv na dlhodobé prežívanie štepu. Štandardná technika používaná na diagnózu a vyhodnotenie akútnej dysfunkcie štepu je biopsia. Markermi aktivácie buniek pri akútnej rejekcii sú cytotoxické proteíny granzým B a perforín, produkované pri apoptóze mediovanej cytotoxickými T-lymfocytmi. Rozvoj citlivých molekulových metód na detekciu mRNA umožnil monitorovanie expresie mRNA v malom počte buniek uvoľnených do moča.

  Ciele:
  Cieľom práce je porovnanie metód RT-PCR s vizuálnym vyhodnotením a real-time RT-PCR na stanovenie expresie granzýmu B a perforínu v moči pacientov s akútnou rejekciou, chronickou rejekciou, stabilnou funkciou štepu a u zdravých kontrol.

  Metódy:
  Izolácia celkovej RNA z močového sedimentu pomocou Trizolu a príprava cDNA použitím MultiScribe reverznej transkriptázy a oligo d(T)16 primeru. 1. PCR amplifikácia, detekcia po elektroforéze v 2% agarózovom géli s etídium bromidom, vizuálne hodnotenie pozitivity. 2. Real-time PCR s použitím značených špecifických oligonukleotidových prób. Normalizovanie výsledkov vzhľadom na endogénnu kontrolu GAPDH a stanovenie relatívnej expresie v porovnaní s kontrolnou skupinou. Skupiny pacientov: Akútna rejekcia, chronická rejekcia, stabilná funkcia, zdravá kontrola.

  Záver:
  Pri porovnaní metód je metóda real-time PCR rýchlejšia, technicky menej náročná, presnejšia a vyhodnotenie nie je zaťažené individuálnou chybou. Stanovenie hladiny mRNA granzýmu B je špecifickejšie pre predikciu akútnej rejekcie.

  Zpět