Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  KRYOPREZERVACE MITRÁLNÍHO ALOGRAFTU A JEHO TRANSPLANTACE DO TRIKUSPIDÁLNÍ POZICE V EXPERIMENTU (OVCE) – PŘEDBĚŽNÉ STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

  Špatenka J.1,2, Mokráček A.2, Burkert J.1, Šulda M.2, Vambera M.2, Kobylka P.3, Šetina M.1,2, Habrmanová A.1, Krejčová J.1
  1FN Motol, Praha, 2Nemocnice České Budějovice, 3UHKT, PRAHA

  Východisko:
  Léčba trojcípé chlopně (TV), zničené infekční endokarditidou je kontroverzní. Náhrada TV protézami je spojena z vysokým rizikem komplikací. Jednou z možností je mitrální alograft (MA). V experimentu proto zkoumána náhrada TV pomocí MA.

  Metody:
  Celkem 22 ovcím (věk 1 r., hmotnost 23-36 kg) byl v celkové anestézii odebrán MA. Následně byly MA ošetřeny podle protokolu banky -sterilizovány antibiotiky, programovaně zmraženy (- 1°C/min.) a po dobu 1 měsíce kryoprezervovány při teplotě tekutého dusíku. Po rozmražení byly MA transplantovány do trikuspidální pozice 22 příjemcům (věk 1 r., hmotnost 23-39 kg) z pravostranné torakotomie, na mimotělním oběhu (MO), v kardioplegické zástavě. Nativní TV byla excidována, papilární svaly štěpu byly ukotveny transventrikulárně, anulus našit pokračujícím monofilním stehem. Po ukončení MO byla všechna zvířata hemodynamicky stabilní. Funkce štěpu byla ověřena epikardiální echokardiografií (EKE). U 4 zvířat byla střednědobá funkce MA po roce vyšetřena transtorakální echokardiografií (TTE), zatím u 2 z nich také MRI. Nakonec byly ovce utraceny a MA vyšetřeny makroskopicky, histologicky a skenovacím mikroskopem.

  Výsledky:
  Standardní odběr, kryoprezervace a rozmražení nabízí mechanicky kvalitní MA. Transplantace MA probíhala hladce. Všechna operovaná zvířata byla snadno odpojena od MO a byla hemodynamicky stabilní, měla po dobu vyšetřování časné pooperační funkce sinusový rytmus. Bezprostředně po výkonu fungovaly všechny MA výborně, s minimální regurgitací. Zatím u 4 zvířat dokumentovala TTE také po roce velmi dobrou funkci MA v trikuspidální pozici. U dvou z nich potvrdila výbornou funkci i MRI. Morfologicky byla sledována degenerace tkáně.

  Závěry:
  Experimentální transplantace MA do trikuspidální polohy představuje u ovcí reprodukovatelnou metodu, dávající excelentní časné pooperační výsledky. Předběžné roční výsledky jsou velmi slibné.

  Poděkování: Experimentální projekt je podporován z Grantu IGA MZČR č.: NR9086-3-2006

  Zpět