Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  POLYMORFIZMUS GENU PRO HEMOXYGENÁZU 1 OVLIVŇUJE VÝSKYT AKUTNÍCH REJEKCÍ A PŘEŽITÍ TRANSPLANTOVANÝCH LEDVIN

  Viklický O., Brabcová I., Hubáček J.A., Hřibová P., Slavčev A., Hyklová K., Vítko Š.
  IKEM, Praha

  Úvod:
  Izoenzym hemoxygenázy 1 (HO-1) je v současnosti považován za ochranný faktor, který chrání transplantovanou ledvinu před ischemicko/reperfuzním a imunitním poškozením. Cílem práce bylo popsat vztah polymorfizmu v promotorové oblasti T(-413)A, jak u dárců tak i u příjemců, na osud transplantované ledviny.

  Metody:
  V této asociační studii jsme vyšetřili pomocí RFLP-PCR metody HO-1 T(-413)A polymorfizmus u 226 párů dárců a příjemců transplantovaných kadaverosních ledvin, kteří podstoupili transplantaci v r. 2000-2003. Univariantní a multivariantní statistické analýzy byly provedeny za účelem ozřejmit vztah polymorfizmu ke vzniku akutní tubulární nekrózy (ATN), akutní rejekce (AR), chronické transplantační nefropatie (CTN) a selhání funkce štěpu.

  Výsledky:
  Příjemci, kteří byli homozyty -413 AA, byli významně častěji zastoupeni mezi nemocnými, kteří měli na konci sledovaného období funkční transplantovanou ledvinu oproti těm, kterým funkce transplantované ledviny selhala (38.8 vs. 18.8%; p<0.01) a měli i menší riziko ztráty štěpu oproti nemocným s genotypy -413 AT+TT (OR: 0.36, CI: 0.17-0.80, p<0.05). Zároveň měli tito nemocní menší riziko vzniku akutní rejekce (OR: 0.40; CI: 0.21-0.75, p<0.01) v porovnání s ostatními genotypy -413 AT+TT. Nezjistili jsme žádný vztah mezi genotypy příjemce a vznikem ATN či CTN. Neexistoval ani žádný vztah mezi genovými variantami dárců a vznikem AR, ATN, CTN či selháním štěpů. Zjistili jsme však, že příjemci, homozygoté TT, kterým byla transplantována ledvina od dárců, homozygotů AA, byli ve vyšším riziku ztráty funkce štěpu (p<0.05) a vzniku akutní rejekce (p<0.05). Příjemci s genotypem AA, kteří dostali ledvinu dárce s genotypem TT pak byli nejčastěji zastoupeni mezi pacienty s funkčním štěpem (p<0.05).

  Závěry:
  Příjemci transplantované ledviny s vysokou produkcí hemoxygenázy (-413 AA) jsou v malém riziku ztráty funkce štěpu z imunitních příčin a proto mohou být léčeni méně intenzivní a také méně toxickou imunosupresí.

  Zpět