Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  POLYMORFISMUS V PROMOTOROVÉ OBLASTI INTERLEUKINU-18 OVLIVŇUJE NÁSTUP FUNKCE ŠTĚPU PO TRANSPLANTACI LEDVINY

  Kolesár L., Novota P.1, Krásná E., Slavčev A., Viklický O., Stříž I.
  IKEM, Praha, 1University of Goettingen, Goettingen, Německo

  Promotorový polymorfismus interleukinu-18 (IL-18) ovlivňuje míru jeho exprese. V naší předešlé studii jsme dokázali konstitutivní expresi IL-18 v ledvinných epiteliálních buňkách distálních tubulů u pacientů po transplantaci ledvin a významně zvýšenou expresi IL-18 u pacientů s akutní rejekcí. V této studii jsme testovali míru asociace promotorového polymorfismu -607A/C a -137C/G genu IL-18 s incidencí akutní rejekce u pacientů po transplantaci ledviny. Skupina 124 pacientů a 103 jedinců z kontrolního souboru byla otestována PCR metodou sekvenčně specifických primerů (SSP). Získané hodnoty alelických, genotypových a haplotypových frekvencí byly statisticky porovnány mezi soubory a v rámci souboru pacientů, kteří byli rozděleny podle 1) výskytu rejekce a 2) nástupu funkce štěpu.

  Neprokázali jsme spojitost promotorového polymorfismu s výskytem akutní rejekce, ale pozorovali jsme statisticky významný rozdíl v polymorfismu –607 A/C mezi pacienty s okamžitým a opožděným nástupem funkce štěpu. Data ukazují, že alela C, která přispívá k vyšší expresi proteinu, se častěji vyskytuje u pacientů s opožděným nástupem funkce (p=0,03). Schopnost tvořit vyšší hladinu interleukinu-18 ovlivňuje nástup funkce ledvinného štěpu po transplantaci. Předpokládáme, že důležitou roli mezi faktory přispívající k výsledku transplantace hraje i genetický podklad jedince.

  Zpět