Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  VLIV OPOŽDĚNÉHO PODÁVÁNÍ FK 506 NA REJEKČNÍ ZMĚNY V CÉVNÍ STENĚ – EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE

  Matia I.1, Lodererova A.2, Adamec M.1
  1Klinika transplantační chirurgie, 2Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

  Východisko:
  Užití imunosuprese v časném pooperačním období u pacientů s infekcí cévní protézy léčenou její extrakcí a náhradou allogenní tepnou nese značná rizika. V práci studujeme vliv opožděného (od 7.pooperačního dne) podávání FK 506 na rozvoj rejekčních změn po transplantaci aortálních štěpů u potkanů.

  Metody:
  Štěpy břišní aorty jsme transplantovali mezi potkaními kmeny Brown-Norway a Lewis. Průměrná doba studené ischémie štěpů byla 25.8±8.0 hodin. FK 506 (0.2 mg/kg/den) jsme podávali příjemcům nitrosvalově od 7. do 30.dne (skupina D). Isogenní (skupina A) a allogenní zvířata bez (skupina B) nebo s podáváním FK 506 od 1. dne (skupina C) sloužili jako kontrolní skupiny. Aortální štěpy jsme odebírali 7. a 30.den po transplantaci. Zkoumanými parametry rejekce byly: rozsah intimální proliferace, tloušťka a přítomnost imunoglobulínů ve svalové vrstvě a stupeň infiltrace adventicie buňkami CD4+ a CD8+.

  Výsledky:
  Rozsah intimální proliferaci 30. den po transplantaci se ve skupině D (40.5±23.6 µm) nelišil od skupiny A (35.5±23.4 µm) ani skupiny C (41.0±19.2 µm). Intimální reakce ve skupině B (121.6±33.2 µm) byla statisticky vyšší (P < .05). Tloušťka médie cévní stěny byla ve skupině B (61.3±11.1 µm) ve srovnání se skupinou A (80.2±14.2 µm), skupinou C (73.5±11.8 ±m) i skupinou D (82.9±13.7 µm) statisticky nižší (P < .05). Přítomnost depozitů IgG 30 dní po transplantaci jsme pozorovali jen v skupině B. Stupeň infiltrace adventície buňkami CD4+ a CD8+ byl ve skupině D (23.7±6.5; 8.3±4.5) porovnatelný se skupinou A (25.3±8.8; 9.6±7.1) i skupinou C (23.8±9.3; 6.0±5.0). Adventiciální vrstva skupiny B byla infiltrována statisticky vyšším počtem T-lymfocytů (108.8±24.0; 59.8±12.2) (P < .05).

  Závěr:
  Imunosuprese pomocí FK 506 podávaného v monoterapii až od 7. dne po transplantaci aortálních štěpů u potkanů byla dostatečná k potlačení rejekčních změn ve všech základních vrstvách aortální stěny.

  Zpět