Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  VLIV CYTOMEGALOVIROVÉ NEMOCI A ASYMPTOMATICKÉ INFEKCE NA VÝSKYT AKUTNÍ REJEKCE PO TRANSPLANTACI LEDVINY

  Reischig T.1, Jindra P.2, Švecová M.2, Opatrný K. Jr.1, Třeška V.4
  1I. interní klinika, 2Hemato-onkologické oddělení, 4Virologické oddělení, 4Chirurgická klinika, FN Plzeň

  Východisko:
  Cytomegalovirová (CMV) nemoc je rizikový faktor pro vznik akutní rejekce (AR) u pacientů po transplantaci ledviny (RTx). Naopak role asymptomatické CMV infekce v etiopatogenezi AR je nejasná, především u pacientů léčených antivirovou profylaxí. Cílem studie bylo určit dopad CMV nemoci a asymptomatické infekce na výskyt biopticky verifikované AR v prvním roce po RTx.

  Metody:
  Do studie bylo zařazeno 108 pacientů po RTx v riziku vzniku CMV (dárce a/nebo příjemce CMV séropozitivní), kteří byli prospektivně sledováni 12 měsíců nebo do doby úmrtí či selhání štěpu. CMV aktivita byla monitorována pomocí “nested” PCR CMV DNA z plné krve. Profylaxe valacyclovirem nebo orálním ganciclovirem byla podávána po dobu 3 měsíců 96 pacientům. Zbylých 12 pacientů bylo vedeno strategií odložené léčby. AR epizody byly konfirmovány biopsií a klasifikovány podle Banff 97 kritérií. Multivariační Coxovy proporcionální rizikové modely byly použity k výpočtu vlivu CMV nemoci, asymptomatické infekce a dalších proměnných na vznik biopticky verifikované AR.

  Výsledky:
  Asymptomatická CMV infekce se vyskytla u 23% pacientů, CMV nemoc byla přítomna u 10%. 12-ti měsíční incidence biopticky verifikované AR byla 29%. CMV nemoc byla nezávislým rizikovým faktorem pro vznik AR (RR = 3.0, P = 0.014), zatímco dopad asymptomatické infekce nebyl významný (P = 0.987). V obou případech byli referenční skupinou pacienti bez CMV infekce nebo nemoci. Marginální dárce (definice dle UNOS kritérií) a věk dárce byly dalšími nezávislými prediktory vzniku AR. V univariační analýze profylaxe valacyclovirem (RR = 0.26, P = 0.008) i ganciclovirem (RR = 0.42, P = 0.058) vedla ke snížení rizika AR. Nicméně pouze valacyclovir zůstal statisticky významný v multivariační Coxově analýze (RR = 0.18, P = 0.044).

  Závěr:
  CMV nemoc, ale nikoliv asymptomatická CMV infekce, je nezávislým rizikovým faktorem pro vznik biopticky verifikované AR v prvním roce po RTx.
  Podpořeno výzkumným záměrem MSM 0021620819.

  Zpět