Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  PREVALENCE A PŘÍČINY ANEMIE U NEMOCNÝCH V POZDNÍM OBDOBÍ PO TRANSPLATANCI LEDVINY

  Zadražil J.1, Štrébl P.1, Horák P.1, Horčička J.1, Bachleda P.2, Zahálková J.1, Tichý T.3, Krejčí K.1, Al-Jabry S.1, Hrubý M.1
  1III. interní klinika, 2II. chirurgická klinika, 3Ústav patologie, FN a LF UP Olomouc

  Východisko:
  Anemie po transplantaci ledviny (TL) je nezávislým rizikovým faktorem rozvoje hypertrofie levé komory srdeční a srdeční nedostatečnosti. Cílem studie bylo vyhodnocení prevalence anemie v období 6 měsíců až 5 let po TL a posouzení vztahu sérových koncentrací endogenního erytropoetinu(EPO) a funkce štěpu ke stupni úpravy chudokrevnosti.

  Metody:
  Do souboru bylo zařazeno 140 nemocných po TL, 89 mužů (63,6%) a 51 žen (36,4%), průměrného věku 46,8±12,8 let. U všech jedinců byla vyšetřena koncentrace EPO a kreatininu (Kr) v séru, stanoveny hodnoty červené složky krevního obrazu (KO), sérové koncentrace feritinu (SF), plazmatická koncentrace železa (Fe), celková vazebná kapacita plazmy pro železo (CVK), saturace transferinu (ST), hodnoty kyseliny listové a vitaminu B12 v séru. Statistická analýza výsledků byla provedena lineární regresní analýzou,U testem a testem násobného rozpětí podle Duncana.

  Výsledky:
  Normální hodnoty KO mělo 99 nemocných (70,7%), mírný stupeň anemie s průměrnou hodnotou hemoglobinu (Hb) 114,7±12,3 g/l byl pozorován u 37 nemocných (26,4%) a 4 nemocní (2,9%) splňovali diagnostická kritéria potransplantační erytrocytózy. U jedinců s normálními hodnotami Hb dosáhla průměrná koncentrace EPO v séru 37,1±11 mU/ml a průměrný Kr byl 133,1±33 µmol/l. Anemičtí nemocní (Hb < 120g/l u žen, Hb < 130 g/l u mužů) měli průměrnou hodnotu EPO 40,4±15,9 mU/ml a průměrný Kr 202,2 ±105,1 µmol/l. Rozdíl v hodnotách Kr byl statisticky signifikantní (p< 0.001), zatímco rozdíl mezi koncentracemi EPO byl nevýznamný. Analýza neprokázala žádnou závislost sérové koncentrace EPO na úrovni funkce štěpu. Nedostatek zásobního železa (SF< 20 µg/l) mělo 7 nemocných (5%), nedostatek funkčního železa (ST<20%) byl prokázán u 21 nemocných (15%).

  Závěry:
  Prevalence anemie u nemocných po TLP byla 26,4%. Nejčastější příčinou anemie je neúplný rozvoj funkce štěpu. Dosažené hodnoty červené složky KO nemají žádný vztah k sérovým koncentracím endogenního EPO.

  Zpět