Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  FAKTORY DARCU A PRÍJEMCU KADAVERÓZNEJ OBLIČKY AKO PREDIKTORY SEBA POSUDZOVANÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU PO OBLIČKOVEJ TRANSPLANTÁCII

  Rosenberger J.1,2,3, Beňa Ľ.1,2, Roland R.1,2
  1Transplantačné oddelenie Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice, 2Nefrologické a dialyzačné centrum Fresenius, Košice, 1Košický inštitút pre výskum spoločenských aspektov zdravia, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

  Úvod:
  Transplantácia obličky v porovnaní s dialýzou vykazuje lepšie prežívanie pacientov, nižšiu morbiditu a cenu. Niektoré práce poukazujú na lepšiu kvalitu života po transplantácii.

  Cieľ práce:
  Preskúmať vplyv faktorov darcu a príjemcu kadaveróznej obličky na seba posudzovaný zdravotný stav (SPZS) pacientov po obličkovej transplantácii v závislosti od ich veku.

  Metódy:
  Z 218 oslovených pacientov po obličkovej transplantácii 138 vyplnilo dotazníky SF-36 (na hodnotenie SPZS) a SSLD (na hodnotenie sociálnej opory). Medicínske údaje o darcovi a príjemcovi obličky boli zozbierané zo zdravotnej dokumentácie. Lineárnou regresiou bol analyzovaný vplyv socio-demografických premenných, sociálnej opory a medicínskych parametrov príjemcu a základných charakteristík darcu v jednotlivých vekových skupinách na SPZS.

  Výsledky:
  Prediktormi lepšieho SPZS v skupine príjemcov do 40 rokov bola lepšia sociálna opora (p?0,001), nižší kreatinín (p?0,001) a menší stres z nežiadúcich účinkov liekov (p?0,001). V skupine príjemcov 40-59 rokov bol lepší SPZS spojený s vyšším vzdelaním (p?0,05), lepšou sebarealizáciou v domácnosti (p?0,01) a menším stresom z nežiadúcich účinkov liekov (p?0,001). V najstaršej vekovej skupine predpovedali lepší SPZS menší počet hospitalizácií (p?0,05), absencia diabetes mellitus (p?0,01), menší stres z nežiadúcich účinkov liekov (p?0,05), nižší kreatinín donora pred odberom (p?0,05) a výhodné vekové a pohlavné párovanie darcu s príjemcom (p?0,05). Regresné modely vysvetlili 47-85% variancie SPZS.

  Záver:
  Medzi recipientmi kadaveróznej obličky sú výrazné vekové rozdiely v prediktoroch SPZS. Nežiadúce účinky liečby sú jediným faktorom významným pre všetky vekové kategórie. V kategórii mladších príjemcov sú okrem toho dôležitými funkcia štepu a sociálna opora, v strednom veku hrajú rozhodujúcu úlohu vzdelanie a pracovné aktivity a v najstaršej vekovej kategórii sú rozhodujúce komorbidity. Darcovské faktory majú vplyv na SPZS príjemcu v staršom veku.

  Zpět