Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  SÉROVÉ KONCENTRÁCIE VEGF U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY – MOŽNÝ PREDIKTOR TOXICITY CYKLOSPORÍNU

  Grandtnerová B.1, Laca Ľ.1, Ivanová J.2, Kubisz P.2
  1Transplantačné centrum, 1Klinika hematológie JLFUK, Martinská fakultná nemocnica, Martin

  Rastový faktor cievneho endotelu (VEGF) je potentný pro-angiogénny faktor a mitogén endotelových buniek. Na jeho upreguláciu má vplyv tkanivová hypoxia. Na VEGF sa zameriava aj pozornosť transplantológov; prevažná väčšina prác sa venuje tkanivovej expresii VEGF alebo jeho geneticky podmieneným polymorfizmom.

  Cieľ:
  Zmerať sérové koncentrácie VEGF po transplantácii obličky a stanoviť vzťah k potransplantačnému priebehu.

  Súbor a metódy:
  35 dospelých pacientov (17 mužov) po transplantácii obličky, kontrola 22 dobrovoľných darcov krvi (17 mužov). Sérové hladiny VEGF stanovované pomocou Quantikine Immunoassay, R&D Systems, UK.

  Výsledky:
  Primerná hodnota VEGF v súbore transplantovaných pacientov bola 556 ± 463 pg/ml (59-2024), medián 394 pg/ml. Hodnoty v kontrolnom súbore zdravej populácie boli signifikantne nižšie (p < 0,0001), s priemerom 145 ± 74 pg/ml (54-328), medián 115 pg/ml. Hodnoty VEGF nezáviseli od veku, pohlavia, doby od transplantácie, prítomnosti diabetes mellitus, typu kalcineurínového inhibítora ani sprievodnej proteinúrie. Signifikantnú koreláciu sme zistili medzi S-VEGF a aktuálnym S-kreatinínom (r2 = 0.12, p < 0.05), S-VEGF a zmenou sérového kreatinínu počas 6-mes sledovania (r2 = 0.21, p < 0.01) and S-VEGF and toxicitou cyklosporínu definovanou ako hyperplázia gingív alebo biopticky verifikovaná nefrotoxicita (202 ± 121 pg/ml, medián 195 pg/ml u stabilných pacientov vs 741 ± 436 pg/ml, medián 626 pg/ml u pacientov s cyklosporínovou toxicitou, p < 0.001). Počas 6-mesačného sledovania bola funkcia štepu stabilná u 100% pacientov so S-VEGF koncentráciou ? 145 pg/ml ale len u 32% pacientov so S-VEGF koncentráciou > 145 pg/ml, p < 0,05.

  Závery:
  Prezentovaná pilotná štúdia poukazuje na možnosť využiť monitorovanie S-VEGF ako markeru cyklosporínovej toxicity a prospektívneho zhoršenia funkcie štepu. Pri potvrdení našich výsledkov sa monitorovanie S-VEGF môže uplatniť pri výbere pacientov profitujúcich z včasnej zmeny imunosupresie.

  Zpět