Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  ASOCIÁCIA MEDZI GENETICKÝM POLYMORFIZMOM MDR-1 GÉNU A VÝSKYTOM AKÚTNEJ REJEKCIE U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY

  Grandtnerová B., Lasabová Z.1, Laca Ľ.
  Transplantačné centrum, Martinská fakultná nemocnica, Martin, 1Ústav molekulárnej biológie, Martin

  Farmakogenetika predstavuje jednu z nových oblastí, na ktorú sa zameriava pozornosť transplantológie. P-glykoproteín je produkt „multidrug resistance“ génu (MDR-1), ktorý účinkuje ako transmembránová pumpa zapojená do transportu xenobiotík. Ovplyvňuje rezorbciu farmák, distribúciu a exkréciu. Polymorfizmus nukleotidu 3435 so zámenou C za T v exóne 26 je spojený s nižšou expresiou a aktivitou p-gp.

  Cieľ:
  Retrospektívne stanoviť frekvenciu mutácií MDR-1 na pozícií 3435 u príjemcov transplantovanej obličky a jej dopad na potransplantačný priebeh.

  Súbor a metódy:
  53 dospelých pacientov, sledovaných minimálne pol roka po transplantácii obličky. Základná imunosupresia - cyklosporín A /takrolimus, mykofenolát mofetilu a kortikosteroidy. V poskupine 50 pacientov v ktorej sa vyhodnocovala frekvencia výskytu akútnej rejekcie bola použitá indukcia protilátkami proti IL-2R. MDR-1 genotypy boli stanovované pomocou PCR-RFLP.

  Výsledky:
  Homozygotná mutácia TT na pozícii 3435 charakterizovaná nízkou expresiou p-glykoproteínu bola zastúpená u 13%, wild-type genotyp 3435 CC u 34% a heterozygotná mutácia 3435 CT u 53% pacientov. Pri vyhodnotení v 3, 6 mesiacoch, 1 a 2 rokoch od transplantácie sme nezistili závislosť dávky inhibítorov kalcineurínu od genotypu MDR-1. Potvrdili sme však signifikatný rozdiel vo výskyte akútnej rejekcie do 6 mesiacov po transplantácii (biopticky verifikovanej a klinicky predpokladanej), s frekvenciou 87% pre genotyp CC, 44% pre genotyp C/T a 0% pre genotyp TT (p= 0,01) v podskupine pacientov (n=30) liečených cyklosporínom A, čo by mohlo nasvedčovať vzťahu medzi geneticky podmienenou farmakokinetikou CsA a jeho imunosupresívnym účinkom.

  Záver:
  Pri potvrdení údajov na väčšom súbore, prospektívna genotypizácia príjemcov ešte na čakacej listine môže poskytnúť užitočnú informáciu o stupni imunologického rizika a napomôcť potransplantačnej individualizácii imunosupresívnej liečby.

  Zpět