Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  VLIV POLYMORFIZMŮ V GENECH PRO CYTOKINY, CHEMOKINY A CHEMOKINOVÉ RECEPTORY NA OSUD TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

  Brabcová I.1, Hřibová P.1, Hyklová K.1, Lánská V.3, Bartošová K.2, Lácha J.1,2, Viklický O.1,2
  1Transplantační laboratoř Centra experimentální medicíny IKEM, Praha, 2Klinika nefrologie Transplantačního centra IKEM, Praha, 3Oddělení lékařské statistiky IKEM, Praha

  Východisko:
  Akutní rejekce (AR) a chronická transplantační nefropatie (CAN) jsou stále hlavní příčinou dlouhodobého poškození a afunkce štěpu po transplantaci ledviny. Cílem této studie bylo popsat vliv genových polymorfizmů (SNP) vybraných cytokinů (TNF-? –308, IL-10 –1082, IFN-? +874, TGF-ß1 +869T/C, +915G/C), chemokinů (MCP-1-2518, RANTES –403, –109, –28) a chemokinových receptorů (CCR2V64-I , CCR5delta 32) na patologické procesy probíhající ve štěpu v prvním roce po transplantaci ledviny a na dlouhodobé přežití štěpu.

  Metody:
  Genotypy v místech vybraných SNP byly určeny pomocí PCR-RFLP metody u 394 pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledviny v letech 1999-2004. Vliv klinických parametrů a genových variant na časný rozvoj CAN (roční protokolární biopsie, n=285), funkci štěpu (GFR, vyjádřeno podle Cockcroft-Gault rovnice) a incidenci AR během prvního roku po transplantaci byl testován univariantní a multivariantní analýzou. Přežití štěpu bylo sledováno 12-80 měsíců.

  Výsledky:
  Nebyly nalezeny statistické rozdíly v rozložení genotypů mezi pacienty s a bez incidence AR. Nosiči IFN? +874 A/A genotypu měli významně častěji subklinické rejekce v roční protokolární biopsii než pacienti nesoucí v této pozici alelu G (p=0,003). Pacienti s IL-10 -1082 G/G genotypem (vysocí produktoři IL-10) měli lepší funkci štěpu (průměr GFR 1,15 mL/s) ve 12. měsíci než nosiči G/A a A/A genotypu (průměr GFR 0,99 a 0,96 mL/s) (p<0.005). Multivariantní analýza potvrdila, že vedle dobře známých rizikových faktorů, má polymorfismus -1082A/G v genu pro IL-10 vliv na funkci štěpu ve 12. měsíci (p=0,01). Nebyl nalezen vztah mezi testovanými SNP a dlouhodobým přežitím štěpu.

  Závěry:
  Polymorfismy v genech pro cytokiny a chemokiny pravděpodobně neovlivňují výskyt AR a rozvoj CAN v prvním roce po transplantaci ledviny. Varianty genu pro IL-10 mohou hrát důležitou roli při včasném odhalení rizika zhoršené funkce štěpu v prvním roce po transplantaci.

  Zpět