Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  IMUNOSUPRESE TROJKOMBINACÍ S TACROLIMEM S NEBO BEZ INDUKCE MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKOU: MULTICENTRICKÁ RANDOMIZOVANÁ STUDIE U DĚTÍ PO TX LEDVINY

  Vondrák K.1, Grenda R.2, Watson AR.3, Janda J.1, Šimková E.1, Dušek J.1, Seeman T.1, Kreisinger J.1, Dvořák P.1 jménem the European Multicentre Tacrolimus Study Group
  1Pediatrická klinika FN v Motole, Praha, 2Children‘s Memor. Health Institute, Varšava, 3Children Kidney Unit, Nottingham

  Úvod:
  6měsíční studie porovnávající protokol na bazi Tacrolimu s a bez indukce basiliximabem po Tx ledviny u dětí se 15 zúčastnilo evropských center. Pacienti byli randomizováni do 2 ramen: jedno s tacrolimem(tac)/azathioprinem(aza)/steroidy(st)(kontrolní) a druhé s tac/aza/st s indukcí basiliximabem(bas).
  První dávka bas byla podaná během 4 hod před reperfúzí, druhá 4. den. Cílová údolní hladina tac v krvi byla 15 (rozmezí 10-20) ng/mL ve dnech 0-21 a následně 10 (5-15) ng/mL. Metylprednisolon v dávce 300-600 mg/m2 i.v. byl podán v den 0, dále byla dávka steroidů v obou skupinách postupně snižována na ?10mg/m2 od 43. dne po Tx.

  Výsledky:
  Analyzováno bylo 93 (kontrolní) a 99 (bas) dětí. Průměrný věk byl 11.3 a 11.5 roku (rozmezí 2-17), průměrná HLA neshoda byla 2.3 (kontrolní) a 2.5 (bas). 81.7% (kontrolní) a 88.9% (bas) dětí dokončilo studii, žádné nezemřelo. Pět štěpů bylo ztraceno v kontrolní a 4 v bas skupině. Incidence biopticky potvrzených akutních rejekcí (BPAR) byla 20.4% (kontrolní) a 19.2% (bas), kortikorezistentních AR 3.2% resp. 3.0%. Kombinovaně (obě skupiny) byla incidence BPAR 26.9% u dětí ?12 (N=104) a 11.4% u dětí <12 roků (N=88) (p=0.007 chi-square). Nejčastějšími nežádoucími účinky byly: hypertenze (38.7%; 34.3%), snížení renálních funkcí (29.0%; 30.3%), IMC (28.0%; 19.2%) a nefrotoxicita (4.3%;14.1%). Incidence virových infekcí byla 16.1% (kontrolní) a 15.2% (bas). V kontrolní skupině se vyskytly 2 případy PTLD. Incidence diabetu byla 4.3% (kontrolní) a 5.1% (bas). Střední hodnota sérového kreatininu byla 86 resp. 91 umol/L. GFR výpočtem byla 79.4 a 77.6 mL/min/1.73m2.

  Závěr:
  indukce basiliximabem v imunosupresivní trojkombinaci s Tacrolimem po Tx ledviny byla bezpečná, nezvýšila ale účinnost léčby u studované dětské populace.
  Podpořeno výzkumným záměrem FNM 00064203/6906

  Zpět