Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  NĚKTERÉ MOŽNOSTI OCHRANY LEDVINY PŘED ISCHEMICKO-REPERFUSNÍM POŠKOZENÍM

  Kuntscher V.1, Třeška V.1, Kobr J.2, Racek J.2, Hes O.4, Kormunda S.5
  1Transplantační centrum, chirurgická klinika, FN Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, 2Dětská jednotka resuscictace a intenzivní péče - pediatrická klinika FN Plzeň, 3Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň, 4Ústav patologické anatomie a histologie FN Plzeň, 5Centrum pro statistickou analýzu, FN Plzeň

  Východisko:
  Volné radikály, vznikající v ischemickém štěpu během reperfuze, poškozují transplantát. Existuje možnost snížit závažnost ischemicko-reperfuzního syndromu (IRS) aplikací antioxidancií ve vhodném období před odběrem nebo transplantací. Jednou z dalších možností omezení dopadu IRS je tzv. ischemický trénink odebíraného orgánu.

  Metody:
  V experimentu použito 20 prasat váhy 20 kg. Zvířata byla rozdělena do 4 skupin. Skupina I (GI) (N=5) byla kontrolní,ve skupině II (GII) (N=5) byla zvířata, která 20 minut před zaklampováním ledvin (tj.před teplou ischémií) obdržela i.v. antioxidancia,ve skupině III (GIII) (N=5) byla antioxidancia podána v době teplé ischémie 20 min před obnovením průtoku levou ledvinou a ve skupině IV (GIV) (N=5) byla zvířata,u nichž proběhl ischemický trénink zaklampováním hilu ledviny na 5 min., poté byl ledvinou obnoven průtok na 10 min.a poté následovala 30 min.teplá ischémie. Jako antioxidancia byla použita L-askorbová kyselina (Celaskon)-125 mg,Selen 4,4 mg a Tokoferol 50 mg (Selevit inj.) a N-acetyl-cystein (ACC injekt) 200 mg. Zvířata skupiny GII obdržela antioxidancia před teplou ischémií, ve skupině GIII před reperfuzí, ve skupině GIV proběhl ischemický trénink. V celkové anestézii byla vypreparována levá ledvina. Teplá ischémie byla navozena zaklampováním hilu po dobu 30 min. Během této doby jsme vykonali pravostrannou nefrektomii. Po ischémii jsme obnovili perfuzi levé ledviny. Krevní vzorky byly odebírány v časech 0,1O,20,40,60,120 min.po reperfuzi a následně každý den po 7 dní ke stanovení antioxidační kapacity plazmy (AOC), malondialdehydu (MDA), redukovaného glutathionu (GSH) a glutathionperoxidázy (GSHPx). Funkce ponechané ledviny sledována po 7 dní vyhodnocováním sérových hladin kalia, urey, kreatininu. Statistika: Kruskal-Wallisův, Wilcoxonův a mediánový test; významnost p<0,05.

  Výsledky a závěr:
  Zjištěny významné rozdíly mezi skupinami. Nejlepší výsledky dosaženy ve skupině GIII. Výsledky u GII a GIV rovněž významně lepší než u GI. Dynamika změn u GIV je odlišná.
  Práce je podpořena grantem IGA NR 7913-3 (9594)

  Zpět