Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  INDUKČNÍ TERAPIE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI PLIC - PRVNÍ ZKUŠENOSTI S DACLIZUMABEM A POROVNÁNÍ S ATG

  Lischke R., Šimonek J., Stolz A., Schützner J., Pafko P.
  3. chirurgická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha

  Východiska:

  Akutní a chronická rejekce štěpu zůstává vážným a nevyřešeným problémem u pacientů po transplantaci plic. Jedním z nejkontroverznějších témat přetrvává být problematika indukční imunosupresivní terapie.

  Metoda:
  Studie měla porovnat výskyt a závažnost akutních rejekčních episod při použití imunospresivního protokolu s monoklonální protilátkou daclizumab v indukční fázi imunosupresivní léčby a porovnat jej s kontrolní skupinou pacientů léčených původním imunosupresivním protokolem s polyklonální protilátkou ATG. Rovněž byl hodnocen výskyt infekčních komplikací, výskyt BOS, krátkodobé a dlouhodobé výsledky.

  Soubor pacientů:
  Porovnali jsme dva soubory pacientů 12 konsekutivních nemocných transplantovaných v období 2/2002 – 5/2003 (skupina 1) a 13 konsekutivních pacientů, kteří podstoupili transplantaci v období 6/2003 – 8/2004 (skupina 2).
  V první skupině jako indukční imunosupresivum bylo použito ATG, ve druhé skupině daclizumab.Všichni pacienti splňovali standardní indikační kritéria k transplantaci plic a funkčně byli klasifikováni jako NYHA IV.

  Výsledky:
  Nebyly pozorovány žádné rozdíly v parametrech pooperačního průběhu jako délka hospitalizace, pobyt na ARO a doba ventilace. U žádného pacienta nedošlo k výskytu nežádoucích účinků po aplikaci daclizumabu. Nebyly zaznamenány žádné signifikantní rozdíly v počtu epizod akutních rejekcí, nástupu BOS a výskytu infekčních komplikací. Doba do první epizody akutní rejekce byla signifikantně kratší ve skupině pacientů léčených daclizumabem (p=0.037). Jednoroční přežívání pro skupinu 1 bylo 67% a pro skupinu 2 77% (p=0.584).

  Závěr:
  Daclizumab představuje bezpečnou a účinnou formu indukční imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci plic, k zamyšlení je zavedení vícedávkového podávání daclizumabu k prodloužení saturace IL-2 receptoru a tak k ještě výraznějšímu prodloužení doby bez akutní rejekce s končeným signifikantním snížením incidence akutní rejekce a v důsledku incidence BOS.1

  Zpět