Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  MOŽNOSTI DETEKCE DÁRCOVSKÉ DNA V PLASMĚ U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE

  Vymětalová Y.1, Bohuslavová R.2, Hubáček J.2, Kocík M.3, Málek I.1
  1Klinika kardiologie IKEM, Praha, 1Centrum experimentální mediciny IKEM, Praha, 1IV. intení klinikaVFN, Praha

  Úvod:
  V současné době je referenční diagnostiky akutní rejekce (AR) štěpu po ortotopické transplantaci srdce (OTS) endomyokardiální biopsie (EMB). Cílem naše práce je posoudit možnosti detekce nebuněčné DNA dárcovského původu v krvi příjemců OTS pomocí využití DNA typizace v sex-specifickém úseku chromosomu Y a event. posouzení vztahu mezi přítomnosti vDNA dárcovského původu v séru příjemce OTS a výskytem AR.

  Metodika:
  Provedli jsme 24 vyšetření vzorků periferní krve u třech příjemců OTS ženského pohlaví. U všech příjemců v den EMB byl proveden odběr krve. Doba sledování byla první 3 měsíce po OTS. DNA byla izolována z recentrifugované plasmy komerčním kitem firmy Macherey-Nagel. Analýza genu pro interleukin-6 pomocí řetězové polymerázové reakce (PCR) byla použita pro analýzu úspěšnosti DNA izolace. Sex-specifický úsek chromozómu Y jsme amplifikovali pomocí nested PCR a produkty detekovali elektroforeticky a „real time PCR“.

  Výsledky:
  U pac. A, která obdržela štěp od dárce mužského pohlaví, během prvních 28 dnů po OTS byla stanovena přítomnost Y-chromosomu. Akutní rejekce štěpu však současně nebyla histologicky prokázána. U pac. B, která obdržela srdce od dárce ženského pohlaví, při první kontrole byl detekován Y-chromosom v plasmě. Také histologicky byla prokázána akutní rejekce (Banff 2). Y-chromosom byl také přítomen v dárcovském štěpu před OTS. U pac. C, která také obdržela srdce od dárce ženského pohlaví nebyla stanovena přítomnost Y-chromosomu v plazmě, přesto že byla histologicky prokázána akutní rejekce (Banff 3).

  Závěry:
  Podařilo se prokázat, že pomocí nested PCR metody lze provést detekci dárcovské DNA v plasmě pacientů po OTS. Zatím se nepodařilo přesně učit souvislost přítomnosti Y-chromosomu v plasmě příjemce se vznikem akutní rejekce. Drojem Y-chromosomu jak se zdá nemusí být pouze srdeční štěp, ale také krevní transfuse nebo těhotenství.
  Práce podpořena IGA MZ ČR č. NR 8547-3/2005

  Zpět