Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  PLAZMATICKÁ HLADINA ENDOTELINU-1 (ET-1) VE VZTAHU K RENÁLNÍ A JATERNÍ FUNKCI U JEDINCŮ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI JATER (OTJ) PŘI DLOUHODOBÉM SLEDOVÁNÍ

  Gottfriedová H., Schück O., Malý J., Štollová M., Skibová J., Karasová L., Böhmová R., Trunečka P., Špičák J.
  IKEM, Praha

  Úvod:
  Úroveň renální a jaterní funkce významně ovlivňuje morbiditu a mortalitu jedinců po OTJ. Identifikace jednotlivých faktorů ovlivńujících tyto funkce by mohla být důležitá z hlediska terapeutického.

  Cíl:
  1. jaký je vztah mezi plazmatickou hladinou ET-1 a úrovní renální funkce u jedinců po OTJ při dlouhodobém sledování?
  2. jaký je vztah mezi plazmatickou hladinou ET-1 a vybranými parametry jaterní funkce?

  Soubor nemocných a metodika:
  U 61 pacientů (31 M, 30 Ž, věk 51,4 ± 10,7 let) byly po OTJ v různém časovém intervalu (23,7±20,8 /1-86/ měsíců) vyšetřeny renální funkce (Skr, Ckr, Cin, Scyst) a plazm. hladina ET-1. Dále byly hodnoceny: Sbil, AST, ALT, protromb. čas, Schol, Stg, TGF-beta, TK, počet hypotenzív, dávka imunosupresív. Hodnota ET-1 byla stanovena u 2 kontrolních skupin: 10 zdravých dobrovolníků a 10 pacientů na čekací listině k OTJ.

  Výsledky:
  1. plazmatické hladiny ET-1 u jedinců po OTJ vykazovaly zvýšení ve srovnání se zdravými dobrovolníky i ve srovnání s čekateli na OTJ (p=0,0001*** - 0,028*) po celé sledované období (5 let) 2. plazmatická hladina ET-1 u jedinců po OTJ v průběhu sledovaného období významně klesala (r= -0,425, p<0,01**) 3. hodnoty ET-1 u čekatelů na OTJ byly zvýšeny oproti zdravým dobrovolníkům (p=0,0025**) 4. nebyl zjištěn vztah mezi ET-1 a Cin 5. slabá, ale statisticky významná závislost byla prokázána mezi hladinami ET-1 a Sbil (r=0,328, p<0,05*) a mezi ET-1 a ALT (r=0,27, p<0,05*) 6. nebyl zjištěn vztah mezi ET-1 a TK, počtem hypotenzív, Schol, Stg, TGF-beta, AST, protromb. časem a dávkou imunosupresív.

  Závěr:
  Plazmatická hladina ET-1 je u pacientů po OTJ dlouhodobě zvýšená, má však klesající tendenci. Nebylo možné prokázat, že by úroveň glomerulární filtrace po OTJ byla závislá na zvýšení plazmatických koncentrací ET-1. Výsledky podporují představu, že zvýšení ET-1 u pacientů po OTJ ovlivňuje exkreční funkci jater.

  Zpět