Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta přednášek – sekce lékařů

  TRANSPLANTACE JATER PRO ALKOHOLICKOU JATERNÍ CIRHOZU V CKTCH BRNO

  Mejzlík V., Studeník P., Kuman M., Ondrášek J., Pavlík P., Černý J.
  CKTCH, Brno

  Cíl:
  Retrospektivně zhodnotit transplantované případy alkoholických cirhoz v CKTCH Brno a konfrontovat s literárními údaji.

  Metody:
  Byly vyhodnoceny demografické ukazatele, rekurence alkoholismu a přežívání pacientů transplantovaných pro alkoholickou jaterní cirhozu v našem centru. Přežití bylo srovnáno s přežitím pacientů transplantovaných pro ostatní diagnozy. Byly užity popisné statistické metody, Kaplan-Meierové analýza přežití a logrank test ke srovnání přežití 2 skupin.

  Výsledky:
  V CKTCH Brno bylo v letech 1994-9/2006 transplantováno 56 pacientů (45 mužů a 11 žen) pro alkoholickou jaterní cirhozu, (21,5% všech transplantovaných). U většiny (96%) bylo uplatněno pravidlo 6 měsíční abstinence v nechráněném prostředí. K rekurenci alkoholismu došlo u 16 pacientů (28% souboru). Mírná epizodická rekurence je u 7 pacientů (43% z celkového počtu rekurujících), závažná rekurence u zbývajících 9 pacientů, z nichž 5 zemřelo na alkoholickou cirhozu graftu nebo její přímé komplikace. U všech 3 pacientů, kde nebylo dodrženo pravidlo 6-měsíční abstinence před transplantací, došlo k rekurenci alkoholismu, což je v souladu s literárními údaji.
  10 leté přežití (bez ohledu, zda došlo k rekurenci či ne) pacientů transplantovaných pro alkoholickou cirhozu není statisticky významně odlišné od přežití pacientů transplantovaných pro jiné diagnozy (80 resp.75%). Je rozebrán význam prediktivních faktorů rekurence alkoholismu, vliv rekurence alkoholismu na přežití, specifické komorbidity těchto pacientů mající vliv na dlouhodobé přežívání (cévní mozkové příhody, ICHS, respirační selhání, malignity orofaryngu).

  Závěr:
  Alkoholická cirhoza je přijímanou indikací k transplantaci jater s dobrými střednědobými výsledky.Riziko rekurence alkoholismu je poměrně vysoké (kolem 30%), prediktory rekurence(s výjímkou pravidla 6-měsíční abstinence před transplantací) nejsou spolehlivé. Je nutný individuální výběr pacienta k transplantaci, na našem pracovišti především na základě psychologického vyšetření.

  Zpět