Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  PRIESKUM INFORMOVANOSTI LAICKEJ VEREJNOSTI O PRÁVNYCH A ETICKÝCH ASPEKTOCH TRANSPLANTÁCII OBLIČIEK

  Gulášová I.1, Breza J.ml.2, Bujdák P.2, Breza J.st.2
  1Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2Urologická klinika LF UK Bratislava

  Cieľ práce:
  Zhodnotiť informovanosť o právnych a etických apektoch transplantácií obličiek na Slovensku.

  Materiál a metódy:
  Prieskum formou rozhovoru a formou odpovedí na dotazník vlastnej konštrukcie zameraný na problémy právne, etické, medicínske. Prieskum prebiehal od februára do júla 2006. Respondentskú vzorku tvorilo 500 náhodne vybratých občanov SR, žijúcich v 4 mestách SR, 227 žien a 273 mužov vo veku od 20 do 71 rokov (priemer 56,8 roka). 48 respondentov /ďalej r./ malo zákl. vzdelanie, 94 SOŠ vzdelanie, 120 SŠ vzdelanie s maturitou, 172 r. VŠ vzdelanie a 76 r. akad. vzdelanie. Ani jeden z r. nebol lekár a ani jeden sa osobne nestretol s problematikou transplantácií obličiek. Odpovede r. sme štatisticky vyhodnotili.

  Výsledky:
  32,4% r. nepoznalo pojem transplantácia. 66% r. nepoznalo právny systém platný pre odbery orgánov. 79,4% r. nevedelo o možnosti vyjadriť nesúhlas s odberom orgánov v prípade svojej smrti,89% r. nevedelo o možnosti odberu orgánov od mŕtvych darcov aj bez súhlasu príbuzných. 67,4% r. nevedelo, že z medicínskeho hľadiska je človek považovaný za mŕtveho vtedy, keď je stanovená smrť mozgu. Len 18,2% uviedlo, že verí v dodržiavanie právnych a etických noriem pri stanovení mozgovej smrti. 12,4% neverilo a 69,4% r. sa k tomuto problému nechcelo vyjadriť. Súhlasný postoj cirkvi k odberom a transplantáciám obličiek poznalo 36% r.,19% r. predpokladalo odmietavý postoj cirkvi, 30,2% postoj cirkvi nezaujímal a 14,8% nevedelo situáciu posúdiť. 31,6% r. by prijalo obličku len od príbuzného, 29% by neprijalo túto možnosť a 39,4% r. sa nevedelo vyjadriť. Obličku od mŕtveho darcu by prijalo 36,4% r., 20,4% opýtaných by neprijalo obličky od mŕtveho darcu a 43,2% opýtaných sa nevedelo vyjadriť.

  Záver:
  nízku úroveň informovanosti laickej verejnosti o právnych a etických aspektoch transplantácií obličiek. Odporúčame zvýšiť informovanosť o tejto problematike s osobitným dôrazom na príbuzenské transplantácie a osvetu zakomponovať do programu „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“.

  Zpět