Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  ETICKE ASPEKTY TRANSPLANTACIE OBLICIEK OD PRIBUZNEHO DARCU

  Gulášová I.1, Breza J.ml.2, Brutenič J.2, Breza J.st.2
  1Trenčianska univerzita A.Dubčeka, UZO, Trenčín, 2Urologická klinika LF UK Bratislava

  Cieľ práce:
  Zhodnotiť vybrané aspekty transplantácií obličiek odobratých od žijúcich príbuzných darcov/ďalej d/z pohľadu d obličky:motív k darovaniu obličky, informovanosť ohľadom darovania obličky,strach z darovania obličky,či d absolvoval psychologické vyšetrenie,zistiť biopsychosociálny stav d po odbere obličky,ako d hodnotí svoje rozhodnutie darovať obličku.

  Materiál a metódy:
  Prieskum prebiehal v 4 etapách formou pozorovania,rozhovoru a dotazníkový prieskum. Respondenti:24 pacienti (17 žien a 7 mužov), príbuzenskí d. Získaný materiál sme analyzovali a štatisticky vyhodnotili.

  Výsledky:
  66% d sa rozhodlo spontánne a dobrovoľne,22% s podporou celej rodiny, u 11% boli motívom informácie z tlače a od lekárov. U 74% rozhodol zdravotný stav darcu,u 22% d ovplyvnili ich rozhodnutie médiá,15% d samo navrhlo príjemcovi túto možnosť.42% d uviedlo,že lekár prvého kontaktu im vyšiel v ústrety,8% d nemalo zo správania lekára dobrý pocit,5% d označilo reakcie lekára negatívne. 41% d nemalo pred odberom ich obličky strach, 18,5% sa obávalo,či budú môcť obličku darovať a u 11% udalo strach o príjemcu, 7,5% d malo strach z rejekcie transplantovanej obličky, 4% z narkózy. 81,5% d neabsolvovalo pred odberom obličky psychologické vyšetrenie. 70% d uviedlo, že ich čin zlepšil a prehĺbil vzájomné vzťahy v rodine. Žiadne zdravotné problémy nemalo po odbere obličky 89% darcov, u 7,4% d pretrvávala bolesť v operačnej rane, u 5% nevýznamne stúpla hladina kreatininu v sére. 81,5% d uviedlo, že by znovu zopakovali svoje rozhodnutie darovať obličku, 4% aj viac-krát, keby mohli a ďalšie 4% by dali aj druhú obličku.92,5% d obličky by príbuzenskú transplantáciu obličky odporučili ajinej dvojici.

  Záver:
  Konštatujeme, že odberom obličky žijúceho d nepoškodíme. Benefit príjemcu a podstatné zvýšenie kvality jeho života po transplantácii obličky významne prevyšuje „újmu“ u d. Je však potrebné zlepšiť spoluprácu s lekármi prvého kontaktu, zvýšenú pozornosť venovať psychosociálnym potrebám d aj príjemcov obličiek.

  Zpět