Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  PROGRAM VÝMENY OBLIČIEK – VYUŽITIE KOMBINATORICKEJ OPTIMALIZÁCIE A TEÓRIE HIER

  Cechlárová K., Beňa Ľ.1, Lacko V., Žežula I.
  Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 1Transplantačné centrum, Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice

  Východisko:
  Najefektívnejšou liečbou terminálneho štádia zlyhania obličiek je transplantácia obličky. Dostupnosť kadaveróznych obličiek však zaostáva za dopytom a obličky od žijúcich darcov sú niekedy nevhodné pre zamýšľaných recipientov z rôznych dôvodov. Okrem realizovaných náhodných krížových transplantácií začali mnohé transplantačné centrá a transplantačné organizácie s vytváraním sofistikovaných programov pre výmenu obličiek medzi pármi ochotných nekompatibilných darcov a ich príjemcov. Na vyhodnotenie efektívnosti takýchto programov (okrem kritickej analýzy výsledkov dosiahnutých pre konkrétnych pacientov) viacerí autori použili simulácie výmen obličiek na náhodne generovaných dátach s použitím rôznych kritérií optimality a rôznych matematických algoritmov.

  Cieľ:
  Simulovať výmeny obličiek medzi náhodne generovanými pármi darca-príjemca s použitím niekoľkých kritérií optimality s cieľom hľadať dvojvýmeny, trojvýmeny alebo dlhšie cykly výmen obličiek. Metódy:
  Tri rôzne algoritmy (Edmondsov, Irvingov a TTC) boli použité na simulácie na 1000 náhodne vygenerovaných vzorkách po 10, 40, 100 a 500 pároch darca-príjemca. Získané výsledky boli vyhodnotené a porovnané štandardnými štatistickými metódami.

  Výsledky:
  Relatívny počet nájdených výmen rastie s veľkosťou vzorky, avšak aj pri najmenšej generovanej veľkosti vzorky (10 párov) sa približne v dvoch tretinách podarilo nájsť aspoň jednu výmenu.

  Záver:

  Tento program môže predstavovať riešenie pre vyhľadávanie kompatibilných a „optimálnych“ darcov pre recipientov, ktorí majú ochotných nekompatibilných darcov.

  Zpět