Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  TRANSPLANTÁCIE OBLIČIEK OD ŽIVÝCH DARCOV-SKÚSENOSTI JEDNÉHO CENTRA

  Baláž V., Hampl F., Lacková E.
  Transplantačné centrum, Banská Bystrica

  Cieľ: Práce je zhodnotiť klinické výsledky v súbore transplantovaných pacientov s obličkami od mŕtvych, resp.živých darcov v TC Banská Bystrica v rokoch 1191 až 2003.

  Metódy: Retrospektívne vyhodnotenie 450 pacientov rozdelených do dvoch súborov. A:pacienti s obličkou od mŕtveho darcu, B:pacienti s obličkou od živého darcu. V každom súbore boli vyhodnotené: -primárna funkcia štepu,-funkcia štepu rok po Tx,-funkcia štepu 3 roky po Tx,-prežívanie príjemcov 3 roky po Tx. Rozdiel bol hodnotený pri hladine štatistickej významnosti menej ako 0,05. Na základe výsledkov porovnania dvoch skupín sme vyhodnocovali vplyv nasledovných parametrov na výsledky: -doba studenej ischémie/CI/, -index kompatibility/IK/, -trvanie dialýzy pred Tx, -počet predhádzajúcich Tx, -vek príjemcu.

  Výsledky: Primárny nástup funkcie štepu, ročné a trojročné prežívanie štepov boli lepšie pri živých darcoch a výsledky boli štatisticky významné. Rozdiel v trojročnom prežívaní príjemcov nebol štatisticky významný. Nezistili sme štatisticky významný vplyv veku príjemcov, dĺžky predchádzajúcej dialyzačnej liečby, počtu predchádzajúcich Tx, CI a IK na dané výsledky.

  Záver: Lepšie prežívanie štepov od živých darcov v našom súbore je zhodné s výsledkami popredných TC vo svete. Z našich parametrov jedine CI mala určitý vplyv na tieto výsledky, ale bola tesne pod hladinou štatistickej významnosti. Z našej práce a prehľadu literatúry vyplýva, že lepšie výsledky s Tx obličiek od živých darcov sú dosiahnuté mnohými, často nemerateľnými vplyvmi. Najväčšou devízou je príprava celého odberovo-transplantačného výkonu a dobrá príprava darcu a príjemcu na operačný výkon. Štep nie je atakovaný početnými inzultami v suvislosti s mozgovou smrťou darcu, resp. dejom, ktorý mu predchádzal. Napriek tomu že sme nedokázali vplyv doby studenej ischémie na lepšie výsledky, mnohé práce poukazujú na súvislosť CI spolu s imunologickými vplyvmi na celkové prežívanie štepov po Tx

  Zpět