Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  POTREBY PACIENTOV PRED A PO TRANSPLANTÁCII OBLIČKY OD PRÍBUZNÉHO DARCU

  Gulášová I.1, Breza J. ml.2, Žilinská Z.2, Breza J. st.2
  1Trenčianska univerzita A.Dubčeka, UZO, Trenčín, 2Urologická klinika LFUK, Bratislava

  Cieľ práce:
  Zistiť biopsychosociálne a duchovné potreby pacientov /ďalej p/ pred a po transplantácii obličky odobratej od príbuzného darcu, zistiť najsignifikantnejšie problémy a obavy p čakajúcich na transplantáciu obličky s cieľom zlepšiť kvalitu starostlivosti o p.

  Materiál a metódy:
  Štrukturovaný a neštrukturovaný rozhovor s 27 p (18 mužmi a 9 ženami) vo veku 12 – 55 rokov (priemer 34,5 roka) pred a po transplantácii obličky. P čakali na transplantáciu obličky priemerne 22,5 mesiaca roka (0 – 98 mesiacov). Získaný materiál sme analyzovali a štatisticky spracovali.

  Výsledky:
  Pred transplantáciou obličky považovalo 15p za najdôležitejšie uspokojovanie sociálnych potrieb–práca a zamestnanie, 11p malo problémy v spoločenských vzťahoch, svoje záujmy nemohlo realizovať 11 p, ženy častejšie pociťovali sociálnu izoláciu ako muži. Len 8p dokázalo naplniť svoje ekonomické potreby. U 8 p sme v predoperačnom období zaznamenali psychické poruchy. Pri hodnotení úrovne duchovných potrieb p pociťovali duchovnú tieseň a beznádej. P sa najviac obávali neúspechu operácie 9 p, rejekcie,narkózy, ohrozenia života darcu 10 p.
  Z hľadiska biologických potrieb mali pred transplantáciou obličky p najväčšie problémy s diurézou/anuriou 8p,s diétnymi obmedzeniami 11 p, kontrolou pitného režimu 9p.6p udávalo narušený spánok, 8p únavnosť, 7p zhoršenie sexuálnych funkcií. Po transplantácii obličky prevažoval pocit fyzickej nezávislosti a schopnosť sebaopatery 15p a zvýšenie kvality života 11p. Všetci p sa bez problémov adaptovali na novú situáciu. Zo sociálnych potrieb pretrvával handicap v zamestnaní u 13 p a narušená partnerská a rodičovská úloha. Po transplantácii obličky uvádzali vieru v novú budúcnosť spojenú s vyššou kvalitou života, pozitívne vnímali skúsenosť, že sa nenaplnili ich obavy. Pri prekonaní strachu a obáv p najviac pomohol lekár 18p, sestra 8p a rodina 15p.

  Záver:
  potvrdili sme pozitívny vplyv transplantácie obličky od príbuzného darcu na biopsychosociálne a duchovné potreby p.

  Zpět