Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  NEIMUNOLOGICKÉ DARCOVSKÉ FAKTORY A ICH SÚVIS S ROZVOJOM FUNKCIE OBLIČKY PO TRANSPLANTÁCII – 10-ROČNÁ ANALÝZA KADAVERÓZNYCH TRANSPLANTÁCIÍ

  Beňa Ľ., Merjavý P., Žežula I.1
  Transplantačné centrum, Fakultná nemocnica L. Pasteura, Košice, 1Katedra matematiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice

  Princíp:
  Okrem imunologicky podmienených faktorov páru darca-príjemca zohrávajú pri rozvoji funkcie obličky po transplantácii signifikantnú rolu aj darcovské neimunologické faktory.

  Cieľ:
  Analýzou súboru 279 párov kadaverózny darca - príjemca transplantovaných v rokoch 1995-2005 v Transplantačnom centre v Košiciach určiť neimunologické faktory darcu, ktoré sa signifikantne podieľali na rozvoji funkcie obličky po transplantácii.

  Metódy:
  Sledované darcovské parametre boli vek, pohlavie, diagnóza vedúca k smrti mozgu, rozšírené darcovské kritériá, riziká manažmentu darcu, kreatinémia pred odberom a použitý perfúzny roztok, sledované parametre transplantácie boli čas studenej ischémie, manipulačný čas, rizikový vekový a pohlavný mismatch páru darca-príjemca. Pri analýze súboru boli použité štandardné štatistické metódy.

  Záver:
  Analýza súboru potvrdila súvislosť medzi neimunologickými faktormi darcu i samotnej transplantácie a rozvojom funkcie obličky po transplantácii.

  Zpět