Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  PRÍBUZENSKÁ TRANSPLANTÁCIA OBLIČKY U 4,5-ROČNÉHO CHLAPCA S TERMINÁLNYM ZLYHANÍM OBLIČIEK NA PODKLADE OBŠTRUKČNEJ UROPATIE – KAZUISTIKA

  Dluholucký M.1, Lacková E.2, Hampl F.3, Baláž V.4
  1Klinika detí a dorastu DFNsP, Banská Bystrica, 2Interné oddelenie FNsP, F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, 3Chirurgická klinika FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, 4Urologické oddelenie FNsP, F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

  Obsah:
  Autori prezentujú kazuistiku príbuzenskej transplantácie obličky 38-ročnej matky svojmu 4,5-ročnému synovi, ktorý je od útleho veku liečený pre chronické renálne zlyhanie na podklade obštrukčnej uropatie / RVR gr. V l. dx. cum megaureter bilat. /. Vzhľadom na nepomer telesných parametrov darcu a detského príjemcu nutná mobilizácia céka spoločne s colon ascendens, retrocekálne uloženie štepu s anastomózou renálnych ciev end to side k abdominálnej aorte a dolnej dutej žile. Výkon bol komplikovaný tranzientnou hypofunkciou štepu v dôsledku jeho hypoperfúzie. Po aplikácii diuretík, manitolu, vazopresorov a volumovej expanzii sa objavuje adekvátna funkcia štepu. Primeranú diurézu zabezpečuje udržiavanie relatívnej expanzie ECT s hodnotami centrálneho venózneho tlaku v rozmedzí 10-15 cm H2O. Týmto spôsobom sa objavuje rýchla normalizácia parametrov azotémie, bez potreby dialýzy, s možnosťou postupného vysadzovania vazopresorov a objemového „overloadu“. Iniciálna ( indukčná ) imunosupresívna liečba pozostáva z trojkombinácie prednizón + daclizumab + cyklosporín A. V udržiavacej fáze imunosupresiu tvorí cyklosporín A, mykofenolát mofetil a prednizón. Hladiny CyA-C0, vyšetrované metódou EM, sa prvé tri mesiace po transplantácii pohybujú v rozmedzí 150-350 ng/ml ( respektíve hladiny CyA-C2 v rozpätí 800-1600 ug/l ) pri dávke cyklosporínu 6-12 mg/kg t. hm./deň. Chlapec je v ďalšom priebehu bez rejekčných epizód, klinických a laboratórnych známok hypofunkcie štepu, s primeraným USG a Dopplerovským vyšetrením štepu. V období 6 mesiacov po transplantácii je pri dobrej funkcii štepu odstránený peritoneálny katéter. V priebehu ambulantného sledovania je možné postupné znižovanie až vysadenie prednizónu v časovom odstupe 16 mesiacov od transplantácie. Pre zvýraznenie preexistujúcich alergických respiračných ťažkostí u dieťaťa je po 6 mesiacoch do liečby opätovne zaradený kortikoid v minimálnej dávke. Po transplantácii došlo k normalizácii parametrov vnútorného prostredia, zlepšil sa rast, neuropsychický vývoj a prospievanie dieťaťa, ako aj celková kvalita života celej rodiny.

  Záver:
  Autori poukazujú na nutnosť určitých modifikácií chirurgických techník pri nepomere telesných parametrov darcu a príjemcu, ako aj na špecifiká peroperačnej a včasnej potransplantačnej starostlivosti u dieťaťa nízkej vekovej kategórie.

  Zpět