Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  SWITCH NA TACROLIMUS U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI SRDCE

  Špinarová L., Hude P., Krejčí J., Pavelčíková H., Vítovec J., Černý J.1
  I. interní kardioangiologická klinika, FN U Sv. Anny v Brně, 1CKTCH, Brno

  Imunosupresivní léčba patří k nedílné součásti medikace po transplantacích orgánů. V r.1994 užívali pacienti v rámci základní kombinace ve 100% cyklosporin A (CyA), dále docházelo k postupnému poklesu,v r. 2005 to bylo pouze 53%. Tacrolimus (TA) byl na našem pracovišti poprvé zahrnut do léčby pacientů po transplantaci srdce (OTS) v r.1995 u 4% pacientů, s postupným nárůstem na 41% v r.2005.
  Cílem práce bylo zhodnotit vliv TA na funkci ledvin, krvetvorbu, krevní cukr a krevní tlak u pacientů dříve léčených CyA.

  Soubor a metodika:
  15 pacientů, 9 mužů a 6 žen, průměrný věk 56±7 let. Všichni byli po OTS léčeni CyA. Důvodem konverze z CyA na TA byla u 9 hyperplazie dásní, 5x hypertenze neuspokojivě korigovaná na kombinační léčbě 1x chronická perzistující rejekce IB. Při vstupu, v 6. a 12.měsíci byl sledován krevní obraz, urea, kreatinin, minerály, glykémie a měřen systolický (TKs) a diastolický (TKd) tlak krve. Na závěr byla provedena endomyokardiální biopsie.

  Výsledky:
  sledování ukončilo 14 pacientů, 1 byl převeden znovu na CyA pro dekompensaci diabetu mellitu a dehydrataci. Ostatní pacienti tolerovali léčbu dobře, došlo k regresi hyperplasie dásní. Při vstupní srdeční biopsii měli 3 pacienti rejekci IB, při kontrole byly přítomny negativní nálezy, stupeň 0 nebo IA. Po roce došlo k poklesu TKs ze 138±10 na 125±14 mmHg, p< 0,003, TKd z 87±8 na 81±7 mmHg, p< 0,007. Zvýšil se počet erytrocytů z 3,86±0,40 na 4,03±0,38 10E12/l, p< 0,02, hemoglobin z 118±12 na 125±11 g/dl, p< 0,007. Nezměnila se glykemie 6,82±2,03 vs 6,41±1,13 mmol/l,ns. Snížila se hladina urey z 12,15±3,3 na 11,8±3,6 mmol/l, p< 0,04, hladina kreatininu měla trend k poklesu 141±35 vs 138±25 umol/l,ns.

  Závěr:
  převod pacientů po OTS na TA byl bezpečný. Léčba tacrolimem vedla ke zlepšení všech patologických projevů, které byly důvodem pro konverzi. Tacrolimus tak představuje další krok v moderní imunosupresivní léčbě pacientů po OTS s přídatnými rizikovými faktory, či těch, kde se klasická imunosuprese nejeví jako dostatečně účinná.

  Zpět