Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  TELMISARTAN A METABOLICKÝ SYNDRÓM PO TRANSPLANTÁCII SRDCA

  Luknár M., Goncalvesová E., Fabián J.
  Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

  Východisko:
  Metabolický syndróm (MS) je významným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom. Jeho prevalencia po transplantácii srdca (HTx) je vysoká. Viaceré práce naznačujú, že telmisartan by mohol mať pozitívny metabolický účinok sprostredkovaný aktiváciou receptorov PPAR?. Cieľom práce bolo popísať vplyv telmisartanu na metabolizmus lipidov a glycidov u pacientov po HTx s artériovou hypertenziou (AH) a MS.

  Pacienti a metódy:
  Sledovali sme 15 pacientov (13 mužov) s priemerným vekom 55 12 rokov, 88 25 mesiacov po HTx, ktorí spĺňali kritériá MS (NCEP-ATP III). Všetci užívali statín. HTx sa uskutočnila u 8 pacientov pre dilatačnú kardiomyopatiu, u 5 pre koronárnu chorobu a u 2 pre iné ochorenie. Dôvodom na podávanie telmisartanu bola nedostatočná kontrola AH (5 pac.), AH s intoleranciou ACE inhibítora (6 pac.) alebo kalciového antagonistu (4 pac.). Sledovali sme index telesnej hmotnosti (BMI), obvod pása, koncentráciu celkového, LDL a HDL (TC, resp. LDL, resp. HDL), triacylcerolov (TAG), C-reaktívneho proteínu, glukózy nalačno (GI), imunoreaktívneho inzulínu (IRI) a C-peptidu. Stanovili sme index inzulínovej rezistencie HOMA. Vykonali sme ambulantné monitorovanie krvného tlaku. Po vstupnom vyšetrení sme začali podávať telmisartan (80 mg/deň). Po 205-týždňovom sledovaní sme stanovili identické parametre. Významnosť rozdielov sme porovnali pomocou Studentovho t-testu adaptovaného na malé počty.

  Výsledky:
  Po podávaní telmisartanu sme nezistili signifikantné rozdiely medzi hodnotami BMI, obvodu pása, systolického a diastolického tlaku krvi (všetko n. s.).
  Nepozorovali sme rozdiely v koncentráciách TC, LDL, HDL, TAG, CRP (všetko n. s.). Zistili sme významný pokles GI (6,7 vs. 5,6 mmol/l, p<0,02), IRI (8,8 vs. 8,5 µU/ml p=0,05), HOMA (7,3 vs. 5,8 mmol/lxµU/ml, p<0,05) a C-peptidu (4,0 vs. 3,3 ng/ml, p<0,02).

  Závěry:
  U pacientov s AH a MS po HTx mal telmisartan priaznivý vplyv na inzulínovú senzitivitu vyjadrenú glykémiou nalačno, IRI, C-peptidu a HOMA. Nepozorovali sme účinok na obezitu, koncentrácie sérových lipidov a systémový zápal.

  Zpět