Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY NONKOMPLIANCIE U PACIENTOV S POKROČILÝM SRDCOVÝM ZLYHÁVANÍM

  Nôtová P., Goncalvesová E., Štefanková I., Fabián J.
  Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

  Problém:
  Kompliancia (C) je definovaná ako pacientova adherencia k terapeutickým odporúčaniam. Nonkompliancia (NC) je pravdepodobne asociovaná so zvýšenou morbiditou a mortalitou.
  Cieľ: Analyzovať frekvenciu psychosociálnych faktorov NC u pacientov s pokročilým srdcovým zlyhávaním.

  Metodika:
  V období január 1997 - máj 2005 sme sledovali 410 pacientov (358 mužov a 52 žien), priemerného veku 47+/-17,1 roka s diagnózou chronického srdcového zlyhávania. Primárna diagnóza bola v 60% dilatačná kardiomyopatia, v 33% koronárna choroba. 52% pacientov bolo vo funkčnej triede NYHA III, 33% v NYHA II a 15% v NYHA IV. Priemerná EF ĽK bola 22+/-5,6%.
  Na zistenie prítomnosti a stupňa depresie sme použili Beckovu sebaposudzujúcu škálu depresie (BDI II), aktuálnu anxietu (A State) sme určili pomocou Spielbergerovho dotazníka STAI. Na 5 stupňovej vizuálnej analógovej škále (VAS) pacienti hodnotili adekvátnosť sociálnej podpory (SP). Prítomnosť organického psychosyndrómu sme sledovali pomocou Grassiho testu organicity (GTO) a Trail Making testom (TMT). Podrobnou analýzou štrukturovaného interview (SI) sme získali ostatné údaje.

  Výsledky:
  Priemerné BDI skóre bolo 11,9+/-6,3. Depresia bola prítomná u 55% pacientov (BDI skóre >=10). Priemerné skóre aktuálnej anxiety bolo 33,2. Zvýšené hodnoty anxiety (A State >44) boli prítomné u 35% pacientov. Subjektívne hodnotenie adekvátnosti sociálnej podpory ukázalo (VAS skóre <3), že 15% pacientov považuje SP za nedostatočnú. V čase vyšetrenia fajčilo 25%, obmedziť alebo znížiť konzumáciu alkoholu nedokázalo 15% pacientov. Organický psychosyndróm (GTO skóre <16 a TMTB skóre >86) bol prítomný u 4% osôb.

  Záver:
  Komplexné vyšetrenie pacienta s pokročilým srdcovým zlyhávaním by malo zahŕňať aj hodnotenie psychosociálnych faktorov zvyšujúcich riziko nonkompliancie. Pomôže to predpovedať adherenciu k liečbe a zároveň umožní cielenú intervenciu na zlepšenie kompliancie týchto pacientov.

  Zpět