Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA INFEKCE PRVOKEM TOXOPLASMA GONDII S PŘÍPADOVOU STUDIÍ AKUTNÍ MOZKOVÉ TOXOPLAZMÓZY U PACIENTA PO ALOGENNÍ TRANSPLANTACI PROGENITOROVÝCH BUNĚK KOSTNÍ DŘENĚ

  Förstl M., Čermáková Z., Plíšková L., Bolehovská R., Prášil P., Slováček L., Cibičková L., Voxová B.
  Ústav klinické mikrobiologie, FN Hradec Králové

  V ČR je toxoplazmóza nejčastějším parazitárním onemocněním. Výsledky sérologických vyšetření naznačují, že 25 – 50 % naší populace přišlo do styku s antigeny prvoka T. gondii. Závažná forma onemocnění se může rozvinout u pacientů s těžkým poškozením imunitního systému, např. vlivem imunosupresívní terapie.
  K vyšetření souboru krevních sér byly využity sérologické metody (reakce vazby komplementu, EIA testy pro IgM, IgA, IgE, IgG a avidita ve třídě IgG). Pro přímý průkaz DNA prvoka metoda PCR. Statistické zpracování souboru 294 vzorků bylo provedeno programem NCSS 2000 a použit byl Mann Whitneův neparametrický test.
  V letech 2000 – 2005 bylo na našem pracovišti vyšetřeno celkem 22 427 vzorků krevních sér od 15 117 osob, celkem bylo provedeno 43 542 testů a protilátky proti Toxoplasma gondii v různých třídách imunoglobulinů byly detekovány v krevních sérech od 7 998 pacientů, tj. u 52,91 %. V souboru 294 osob bylo provedeno vyšetření metodou PCR a kompletní sérologické vyšetření, poté byl soubor rozdělen na metodou PCR pozitivní a PCR negativní pacienty a provedeno statistické vyhodnocení výsledků sérologických testů v obou skupinách. Výsledky jsou doplněny případovou studií pacienta s akutní mozkovou toxoplazmózou po alogenní transplantaci progenitorových buněk kostní dřeně. Pacient měl 18 měsíců před transplantací anamnestické protilátky ve třídě IgG s vysokým indexem avidity a 1 měsíc po transplantaci se rozvinula akutní toxoplazmóza s pozitivním nálezem DNA (PCR) v mozkové tkáni získané biopsií, negativní PCR v likvoru, s nálezem IgM, IgA a IgE protilátek, a snížením indexu avidity ve třídě IgG na hraniční hodnotu.
  Bylo zjištěno, že není statisticky významný rozdíl v hladinách protilátek (p=0,05) mezi skupinami pozitivních a negativních PCR osob. Protilátky dlouhodobě přetrvávají a v závažných případech je nutno ověřit aktuální parazitémii detekcí DNA Toxoplasma gondii se správnou indikací zvoleného biologického materiálu.

  Zpět