Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce lékařů

  IZOLACE A CHARAKTERIZACE CXCR-4 POZITIVNÍCH PANKREATICKÝCH BUNĚK

  Koblas T.1,2, Zacharovová K.1,2, Girman P.1,2, Berková Z.1,2, Mindlová M.1,2, Kříž J.1,2, Dovolilová E.1,2, Saudek F.1,2
  1Laboratoř Langerhansových ostrůvků, IKEM, Praha, 2Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, 2. lékařská fakulta UK, Praha

  Úvod:
  Transplantace pankreatu a Langerhansových ostrůvků jsou v současné době jediné dva způsoby náhrady insulin produkující tkáně u diabetických pacientů. Vzhledem k malému počtu dárců a některým negativním efektům tohoto způsobu léčby je nutné hledat alternativní zdroje insulin produkující tkáně, který by umožnily léčbu většiny diabetických pacientů. Jako nejnadějnější se jeví využití kmenových buněk Cílem této studie bylo nalézt marker, pomocí kterého by bylo možné izolovat pankreatické kmenové buňky.

  Metody:
  Z pankreatu kadaverózních dárců (n=6) byla po digesci kolagenázou (Roche) a gradientové centrifugaci získana frakce obsahující především duktální a exokrinní buňky. CXCR4 pozitivní buňky byly izolovány pomocí magnetické separace s využitím CXCR4 specifické protilátky (Sigma). Metodou RTPCR (Qiagen) byla detekována exprese transkripčních faktorů (TF) zajišťujících diferenciaci pankreatických endokrinních prekursorů na zralé betabuňky. Rovněž byla stanovena exprese TF charakteristických pro kmenové buňky.

  Výsledky:
  CXCR4 pozitivní buňky exprimují, kromě většiny TF podílejících se na diferenciaci pankreatických beta-buněk, gen pro neurogenin-3. Exprese neurogeninu-3 je charakteristická pro pankreatické endokrinní prekursory, které se diferencují na insulin produkující beta-buňky. Zároveň byla u CXCR4 pankreatických buněk také prokázána exprese TF charakteristických pro kmenové buňky.

  Závěr:
  U CXCR4 pozitivních pankreatických buněk byla prokázána exprese důležitých transkripčních faktorů charakteristických pro pankreatické endokrinní prekursory a kmenové buňky. V kombinaci s dalšími charakteristickými markery bude možné izolovat čistou populaci pankreatických kmenových buněk pro další studium, eventuálně pro klinické využití při léčbě diabetu.
  Podporováno: IGA - MZ (NR/8031-3/2004)

  Zpět