Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce sester

  ETICKÉ ASPEKTY UPLATŇOVANÉ V PERIOPERAČNEJ STAROSTLIVOSTI

  Gulášová I.
  Trenčianska univerzita A.Dubčeka, UZO, Trenčín

  Východisko:
  Náročnosť práce sestry pôsobiacej v subodbore chirurgické ošetrovateľstvo, v oblasti perioperačnej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je charakterizovaná vysokou mierou zodpovednosti, odbornej pripravenosti, psychosociálnej zrelosti v často neočakávaných situáciách.

  Metódy:
  Teoretická analýza a teoretická syntéza základných etických princípov uplatňovaných v POS.

  Výsledky:
  Štúdiom problematiky sme dospeli k uvedeným záverom: pacient má svoju dôstojnosť preto, že je človekom. Nemôže ju stratiť kvôli chorobe. Pacient je vždy cieľom a nie iba prostriedkom k cieľu inému. Záujmy a blaho pacienta sú nadradené záujmom spoločnosti a vedy. Pacienta je nutné vždy rešpektovať v jeho celosti, vo všetkých vzájomne prepojených dimenziách. Dobro pacienta možno vnímať v štyroch komponentoch: -dobro lekárske, -dobro vnímané ako dobro samotným pacientom, -dobro človeka , -dobro spirituálne. Vychádzam z predpokladu, že človek v sociálnej roli pacienta môže mať úplne iné priority vo svojich hodnotách a môže mať celkom iný názor na zmysel svojho života než ošetrujúci lekár a sestra. Informovanosť pacienta , zúčastnené počúvanie pacienta, s cieľom zmierniť strach z operácie a obdobia po nej, objasnenie nesprávnych názorov a predstáv pacienta, boj proti bolesti boli a stále sú prioritou práce sestry.

  Záver:
  Ak sa dnes medicína o ošetrovateľstvo niekedy odkláňajú od svojej prvotnej úlohy „starostlivosti o pacienta“ , ak v mene post moderných hesiel – efektívnosti, ekonomizácie, udržateľnosti, vedeckého a technologického pokroku, alebo pokrútene chápaných ľudských práv ustupujú od ochrany života, zdravia, vtedy medicína akoby pozabudla na to najcennejšie. Na svoju etickú a súčasne existenciálnu „gramotnosť“.

  Zpět