Československý transplantační kongres

Organizace kongresu

4. československý transplantační kongres
13.-15.9.2012

Organizace kongresu

1. československý transplantační kongres
16.-18.11.2006, Brno

 • Konferenční abstrakta

  2. československý transplantační kongres
  10.-12.9.2008, Starý Smokovec

 • Konferenční abstrakta

  3. československý transplantační kongres
  16.-18.9.2010
 • Konferenční abstrakta 2006

  Abstrakta posterů – sekce sester

  MANAŽMENT PRÁCE SESTRY NA OPERAČNEJ SÁLE

  Gulášová I.
  Trenčianska univerzita A.Dubčeka, UZO, Trenčín

  Východisko:
  Súčasná situácia výrazného deficitu operačných sestier vyplývajúca i zo systému vzdelávania sestier a náročnosti práce sestier na OS. Cieľom našej štúdie bolo zhodnotiť úroveň náročnosti práce sestier na OP, zistiť príčiny a faktory, ktoré v negatívnej miere vplývajú na zabezpečenie nerušenej prevádzky OS.

  Metódy:
  Swoft analýza obsahovej náplne práce sestry na OS so zameraním na silné a slabé stránky.

  Výsledky:
  Na základe štúdia uvedenej problematiky sme zistili že : Sestry na OS sú fyzicky a psychicky veľmi zaťažené a sú na I. mieste spomedzi sestier ohrozených vyhorením. Na základe tohto zistenia navrhujem venovať zvýšenú pozornosť efektívnemu manažovaniu práce sestier na OS, rozvoju potenciálu sestry, lepšiemu materiálno-technickému vybaveniu OS, nakoľko realizácia technicky náročných operačných postupov si vyžaduje vyhovujúce pracovné prostredie, ktoré musí spĺňať stanovené hygienicko-epidemiologické, priestorové a bezpečnostné prostredie. Používanie zložitých prístrojov, špeciálnych chirurgických nástrojov, dezinfekčných roztokov a pod. si vyžaduje adekvátne vyškolenie sestier. Charakter práce si vyžaduje presné stanovenie náplne práce sestry a ostatných zdravotníckych pracovníkov a uvedomenie si dôležitosti tímovej práce, spolupráce s oddelením centrálnej sterilizácie.

  Záver:
  Manažment práce sestry na OS predstavuje tieto okruhy činností: logistika, personalistika, hygiena prostredia a sledovanie rizík, kontinuálne vzdelávanie, inštrumentovanie, informatika, komunikácia

  Zpět