Zápis jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 26. dubna 2006 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. Josef Zadražil, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jiří Samlík

Omluveni:
MUDr. Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Jan Černý, DrSc.

Hosté:
MUDr. Martin Holcát (ředitel KST), doc. MUDr. Jiří Žabka (KST), JUDr. Přemysl Frýda (KST)

Program:

 1. Setkání zástupců TC, výboru ČTS a KST
 2. Připomínky k zápisu, korespondence
 3. I. československý kongres 2006 v Brně
 4. Zařazení pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny – konsensus
 5. Transplantace ledviny u pacientů mimo spádové TC a bilance ledvin
 6. Transplantační registry, obsah, pracovní skupina, spolupráce s KST
 7. Zpráva o hospodaření – členské příspěvky
 8. Příprava voleb do výboru
 9. Různé

1. Setkání KST, výboru ČTS a zástupců jednotlivých TC

Viz samostatný zápis

2. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Odeslaná pošta:

Dopis KST- formulace otázek k mezinárodní spolupráci

Doručená pošta:

Dopis KST – odpovědi na otázky týkající se mezinárodní spolupráce (předáno osobně na zasedání 26.4.)
Dopis KST s přílohou noncompliance pro alokace orgánů

3. I. československý kongres 2006 v Brně

Stav příprav

Dr. Studeník informoval, že první informace již byla rozeslána, slovenská strana (vědecká tajemnice) obdržela 200 kusů první informace a distribuci na Slovensku si zařídí sama STS
Dr. Reischig znovu upozornil, že na webových stránkách kongresu dosud není předepsána pevná forma abstraktu (cíl, soubor a metodika….) a umožnění vložení pouze 2000 znaků. Dr. Studeník vznese tento požadavek na agenturu TA.

Rozpočet

Dr. Pokorná informovala o jednání se sponzory s tím, že náklady kongresu by měl být bezpečně pokryty. Všichni sponzoři budou komunikovat s finančním tajemníkem dr. Navrátilem.

Program kongresu

Programový výbor se sejde ve středu 7. června v 10 hodin. Budou vymezeny odborné bloky, včetně přehledných přednášek zahraničních hostů.

4. Zařazení pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny – konsensus

Dr. Viklický a Dr. Reischig informovali o přípravě dokumentu. Práce všech přednášejících, kteří závěrečný konsensus budou formulovat, bude honorována ČTS ve výši 7500 Kč.

5. Transplantace ledviny u pacientů mimo spádové TC a bilance ledvin

Všichni přítomní členové výboru a zástupci transplantačních center České republiky se shodli v tom, že do bilance ledvin nebudou transplantujícímu centru započteny:

 1. transplantace ledviny, které se provádí v rámci TC s celorepublikovou působností (kombinované transplantace ledviny a pankreatu, kombinované transplantace srdce a ledviny, či jater a ledviny)
 2. transplantace ledviny u urologicky komplikovaného pacienta v TC HK
 3. kombinované transplantace cévy a ledviny pouze v případě, že tuto není z různých důvodů schopno provést spádové TC a požádá o spolupráci jiné TC
 4. jiné pouze medicínské důvody, které vedou k indikaci transplantace v mimo spádovém transplantačním centru

Ve všech jiných případech se transplantace ledviny u pacienta mimo spádové TC započítávají do bilance transplantujícího centra.

6. Transplantační registry, obsah, pracovní skupina, spolupráce s KST

Všichni přítomní se shodli v tom, že rozsah dat registrů pacientů po transplantaci orgánů by měl být zcela minimální a založen na vstupních datech pacienta při registraci do WL a dat vyplývajících z alokace orgánů.

7. Zpráva o hospodaření – daňové přiznání, členské příspěvky

Dr. Navrátil informoval o stavu účtů, včasném podání daňového přiznání a o opakovaném písemném upomenutí členů, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky. Někteří z dlouhodobě neaktivních členů zrušili své členství.

8. Příprava voleb do výboru

Volby budou dvoukolové korespondenční, budou se volit členové do výboru i revizní komise s tím, že prvních 9 kandidátů bude členy výboru, následující tři na 10-12. místě budou členy revizní komise. Dopis s volebními lístky rozešle IKEM a odesílány budou na adresu plzeňského TC. Předsedou volební komise bude prof. Třeška, členy MUDr. Hasman z TC Plzeň a MUDr. Lyerová z TC IKEM. Text dopisu bude schválen na příští zasedání výboru v červnu a bezprostředně po té rozeslán.

9. Různé

Členové výboru diskutovali nad provedením a odečtením „rychlé“ biopsie ledvin u tzv. marginálních dárců. Všichni se shodli v tom, že by bylo velmi užitečné znát výsledky biopsií ledvin od dárců starších 60-65 let s dalším klinickým rizikovým faktorem. TC Plzeň a TC Hradec Králové má nepřetržitou pohotovost patologů i laborantů. Dr. Navrátil a Dr. Reischig zjistí, zda je možno tuto službu rutinně indikovaných případech využívat všemi TC České republiky. Další podmínky a kritéria budou diskutovány na příštím zasedání.

Příští zasedání výboru se bude konat ve středu 7. června 2006 od 13 hodin v IKEM Praha místnosti koordinátorů (minus první poschodí) číslo dveří C0105.

V Praze 30.4.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět