Zápis jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 7. června 2006 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc, MUDr. Jiří Samlík

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Černý, DrSc.,doc. Josef Zadražil, CSc.

Hosté:

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. I. československý kongres 2006 v Brně
  Rámcový program
  Příprava druhé informace
  Rozpočet
 3. Zařazení pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny – konsensus
 4. Transplantační registry – Registr pacientů po transplantacích a ČTS
 5. Zpráva o hospodaření – členské příspěvky
 6. Vyhodnocení ceny ČTS za nejlepší publikaci v roce 2005 a cestovního grantu na rok 2006
 7. Příprava voleb do výboru
  Termíny prvního a druhého kola
  Organizace voleb
 8. Různé
  Postup při lokaci ledvin marginálního dárce na základě výsledku rychlé biopsie
 9. Setkání zástupců TC, výboru ČTS a KST
  Transplantační registry (ing. Přibík MZ)
  Alokační algoritmy (Dr. Žabka)

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

2. I. československý kongres 2006 v Brně

Rámcový program kongresu

Programový výbor kongresu za přítomnosti dr. Viklický, dr. Pokorná, dr. Reischig, dr. Studeník, dr. Roland se sešel 7. června od 10 hodin, vytvořil rámcový program kongresu – časový harmonogram a názvy jednotlivých bloků. Rámcový program je přílohou zápisu.
Příprava druhé informace Podklady pro druhou informaci by měly být již vytvořeny Rozpočet Dr. Pokorná a dr. Navrátil informovali o jednání se sponzory. S firmami Astellas, Roche, Teva již byly dohodnuty podmínky plateb. Dr. Navrátil vstoupí do jednání s firmami Novartis a Wyeth. Dr. Pokorná, dr. Navrátil a Dr. Studeník informovali o návrhu agentury TA navýšit rozpočet společenského večera za skupinu Čechomor. Všichni zúčastnění se shodli v tom, že původní částka 300 tisíc korun musí být dodržena. Pokud nebude možno tuto částku dodržet, bude nutno zvolit jinou variantu společenského programu. Jednání s agenturou TA a zastupujícími skupiny Čechomor povede dr. Navrátil a dr. Studeník. Hodnocení abstrakt Hodnotit budou všichni členové programového výboru všechna abstrakta, stupnice bude od 1-5 (stupeň 5 je nejlepší hodnocení) Různé Dr. Reischig znovu upozornil, že na webových stránkách kongresu dosud není předepsána pevná forma abstraktu (cíl, soubor a metodika….) a umožnění vložení pouze 2000 znaků. Dr. Studeník vznese tento požadavek na agenturu TA.

3. Zařazení pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny – konsensus a webové stránky

Dr. Viklický a Dr. Reischig informovali, že shrnutí doporučení z jednotlivých oblastí jsou již na webu uveřejněna.

4. Transplantační registry

Registr pacientů po transplantacích a ČTS Všichni přítomní se opětovně shodli v tom, že rozsah dat registrů pacientů po transplantaci orgánů by měl být zcela minimální a založen na vstupních datech pacienta při registraci do WL a dat vyplývajících z alokace orgánů. Otázka dalších follow-up dat je zatím otevřena. Byla diskutována i možnost vedení registru v rámci ČTS.

5. Zpráva o hospodaření – členské příspěvky

Dr. Navrátil informoval o stavu účtů (již byl převeden sponzorský příspěvek na kongres od firmy Astellas, další dosud nebyly). Dále informoval o dalším již opakovaném písemném upomenutí členů, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky.

6. Vyhodnocení ceny ČTS za nejlepší publikaci v roce 2005 a cestovního grantu na rok 2006

Prof. Třeška informoval, že vítězkou cestovního grantu ČTS a firmy Astellas se stala ing. Petra Hřibová, která bude v Bostonu prezentovat dva postery:

1. Intrarenal cytokine and chemokine gene expression in chronic allograft nephropathy

(autoři: Hřibová P., Brabcová I., Kotsch K., Volk HD., Skibová J., Lácha J., Viklický O.)

2. Higher intrarenal TGF-beta1 gene expression in early acute humoral rejection of renal allografts

(autoři: Hřibová P., Bartošová K., Latinská J., Hyklová K., Brabcová I., Volk HD., Viklický O.)

Do soutěže o nejlepší publikaci bylo přihlášeno celkem 12 prací. Na základě platných kritérií byla jako nejlepší publikace vyhodnocena práce dr. Vítka publikována v American Journal of Transplantation Three-Year Efficacy and Safety Results from a Study ef Everolimus Versus Mycophenolate Mofetil in de novo Renal Transplant Patiens (autoři: Vítko Š., Margreiter R., Weimar W., Dantal J., Kuypers D., Winkler M., Oyen O., Viljoen H.G., Filiptsev P., Sadek S., Yulan L., Cretin N., Budde K., for the RAD B201 Study Group), American Journal of Transplantation 2005, 5: 2521-5230
Výbor ČTS se rozhodl mimořádně ocenit i práci dr. Reischiga (mladý autor do 35 let, klinická práce českých autorů publikována v Transplantation)
Valacytovir for Cytomegalovirus Prophylaxis Reduces the Risk of Acute renal Allograft Rejection (autoři: Reischig T., Jindra P., Mareš J., Čechura M., Švecová M., Hes O., Opatrný K. Jr., Třeška V.), Transplantation 2005, 79: 317-324

7. Příprava voleb do výboru

Termíny prvního a druhého kola

První kolo bude rozesláno zač. září a konečný termín do 30. září, druhé kolo následně a termín do 31. října 2006.

Organizace voleb

Volby budou dvoukolové korespondenční, budou se volit členové do výboru i revizní komise s tím, že prvních 9 kandidátů bude členy výboru, následující tři na 10-12. místě budou členy revizní komise. Dopis s volebními lístky rozešle IKEM a odesílány budou na adresu plzeňského TC. Předsedou volební komise byli jmenováni prof. Třeška, členy MUDr. Hasman z TC Plzeň a MUDr. Lyerová z TC IKEM.

8. Různé

Postup při lokaci ledvin marginálního dárce na základě výsledku rychlé biopsie

KST opakovaně čekalo s alokací ledvin až na výsledek rychlé biopsie s tím, že to tak vyžadují některá transplantační centra.
Dr. Pokorná shrnula postup alokace ledviny od marginálního dárce, kde se čeká s definitivní indikací až na výsledek rychlé biopsie. Ledviny budou bezprostředně po vyšetření HLA typizace alokovány, zjištěna a potvrzena transplantabilita příjemců, příjemci budou informováni a eventuelně i připraveni k transplantaci. S alokací ledvin nelze čekat až na výsledek rychlé biopsie, neboť by docházelo k významnému prodlužování ischémie ledvin od marginálních dárců. Všichni zástupci TC ČR s tímto postupem souhlasí.
Tento postup bude zopakován i na schůzi KST a koordinátorů 8.6.2006.

Jednání s pojišťovnou Škoda v Mladé Boleslavi

Dr. Vítko informoval, že jednal se zástupci této pojišťovny. Krom jiného hovořili i o podpoře dárcovského programu. Argumentoval, ze podpora dárcovského programu v celkovém důsledku přinese úsporu pro ZP ve snížení prostředků na dialýzu, v současné době i snížení úhrad za užití thoratecu. Navrhl napsat obecný informační dopis řediteli VZP na toto téma.

Biopsie ledvin u marginálních dárců

Po diskusi se výbor se shodl v tom, že biopsie ledvin od marginálních dárců je důležitým pomocným faktorem k indikaci ledvin k transplantaci. Finanční nároky na nepřetržitou službu patologa budou ještě blíže specifikovány ze strany TC HK a Plzeň. Výbor navrhuje, aby byla tato služba hrazena v rámci udělení grantu ČTS. Návrh grantu připraví Dr. Pokorná a Dr. Reischig.

Problém koordinace ze strany KST

Dr. Pokorná informovala, že v pátek 26. května 2006 v běžné pracovní době nikdo z pracovníků KST nebyl přítomen na pracovišti, i přesto že byly organizovány alokace orgánů od tří zemřelých dárců. Navíc nebylo možno se dovolat ani na mobilní telefon. Zdržela se alokace ledvin od marginálního dárce neboť nikdo z pracovníků KST nemohl včas vyzvednout popis výsledku rychlé biopsie, který byl odeslán elektronicky. Po několika hodinách službu mající koordinátorka sdělila číslo pevné linky, na němž bude přítomna. Bohužel ani na tomto telefonním čísle (recepce hotelu ve Zvánovicích) nebyla k zastižení. Dne 1. června 2006 KST odmítlo organizovat nabídku jater ze Slovenské republiky.
Vzhledem k tomu, že se zástupci KST nedostavili na jednání (viz dále), dr. Pokorná bude na tyto problémy reagovat na schůzce koordinátorů ČR a KST dne 8.6.2006.

9. Setkání zástupců TC, výboru ČTS a KST

Transplantační registry (ing. Přibík MZ)
Alokační algoritmy (Dr. Žabka)
Setkání se neuskutečnilo, neboť se zástupci KST na domluvený čas jednání nedostavili. Bohužel nedopatřením přišli až na 15 hodinu, kdy už nikdo z výboru a zástupců TC nebyl přítomen.

Příští zasedání výboru se bude konat ve středu 6. září 2006 od 13 hodin v IKEM Praha místnosti koordinátorů (minus první poschodí) číslo dveří C0105. Od 14,30 budou na jednání výboru pozváni zástupci KST.

V Praze 8.7.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět