Zápis jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 6. září 2006 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jiří Samlík

Omluveni:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., doc. Josef Zadražil, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Hosté:
MUDr. Martin Holcát, MBA (KST), MUDr. Jiří Žabka (KST)

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. I. československý kongres 2006 v Brně
  Program – domluva termínu zasedání programového výboru
  Rozpočet
 3. Zpráva o hospodaření – členské příspěvky
 4. Příprava voleb do výboru
  Odeslání prvního kola
 5. Návrh grantu ČTS na provádění rychlých biopsií marginálních dárců
 6. Setkání zástupců TC, výboru ČTS a KST

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Dr. Pokorná informovala o dopisu z MZ ČR od ředitele odboru zdravotní péče a farmacie Dr. Štrofa, ve kterém se obrátil na ČTS s žádostí o připomínky k dokumentu EU, týkajícího se odběrů a transplantací orgánů. Dr. Pokorná všem členům výboru tento dokument rozeslala k připomínkám. Odpověď s připomínkami odešla v požadovaném termínu.

2. I. československý kongres 2006 v Brně

Byla odeslána druhá informace, konečný termín pro zaslání abstrakt byl stanoven na 22. září 2006. Každý člen programového výboru bude hodnotit všechna abstrakta dle kritérií (aktuálnost, metodika, kvalita abstraktu…).

Program kongresu

Programový výbor se sejde dne 9. října v 10 hodin v IKEM, zde bude vytvořen definitivní program. Na zasedání budou pozváni i členové STS. Dr. Studeník osloví Dr. Rollanda. Dr. Pokorná informovala, že jediný zahraniční řečník satelitu Roche a Astellas, který se zúčastní i vědeckého programu kongresu je H. Kreis (téma malignity po transplantaci). Ostatní přednášející se omluvili, neboť se z časových důvodů nemohou kongresu zúčastnit. Výbor se shodl, že osloví prof. Muhlbachera s žádostí o přednášku. Honorář přednášejícím byl stanoven na 1500 EU.

Rozpočet

Dr. Navrátil informoval o dohodě s TA agenturou, že obecná cena večera s koncertem Čechomoru bude 300 tisíc Kč.

Různé

Dr. Studeník zajistí udělení kreditních bodů za účast na kongresu pro lékaře i sestry.
Dr. Pokorná osloví správkyni www. stránek, aby byl jasný a jednodušší vstup na stránky kongresu.

3. Zpráva o hospodaření – členské příspěvky

Dr. Navrátil informoval o stavu účtů, o opakovaném písemném upomenutí členů, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky. V současné době stále asi 80 členů neuhradilo členské příspěvky za rok 2005.

4. Příprava voleb do výboru

Dr. Pokorná informovala, že Dr.Hasman z TC Plzeň a MUDr. Lyerová z TC IKEM byli osloveni a souhlasí s členstvím ve volební komisi. Dr. Pokorná požádala Dr. Navrátila o aktuální seznam členů, aby mohl být rozeslán dopis pro první kolo voleb. Konečný termín hlasování prvního kola byl stanoven na 30. září 2005.

5. Návrh grantu ČTS na provádění rychlých biopsií marginálních dárců

Přítomní diskutovali návrh dr. Reischiga a dr. Pokorné o vypsání grantu pro patology na odečítání rychlých biopsií zemřelých dárců orgánů. Hlavním problémem se jeví způsob udělení finančních prostředků. Přednostové center zjistí informace, jak by mohl být finanční příspěvěk vyplacen.

Přítomní se po diskusi shodli na následujících kritériích pro Indikace k biopsii ledviny dárce

 • Anamnéza diabetu mellitu I. a II. typu
 • Věk dárce nad 60 let
 • Anamnéza arteriální hypertenze (= chronická antihypertenzní medikace či relevantní údaj od rodiny eventuelně praktického lékaře)
 • Anamnéza renálního onemocnění
 • Sporná renální funkce
 • Makroskopický vzhled ledvin (nález suspektních nádorových útvarů, infarktových ložisek, svraštělých ledvin….

6. Setkání zástupců TC, výboru ČTS a KST

Viz samostatný zápis

Příští zasedání výboru se bude konat v pondělí 9. října 2006 od 14 hodin v IKEM Praha místnosti koordinátorů (minus první poschodí) číslo dveří C0105. Zástupci KST jsou pozváni na 15,30 hodin. Zasedání výboru bude předcházet zasedání programového výboru kongresu od 10 hodin.

V Praze 30.9.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět