Zápis jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 9. října 2006 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jiří Samlík

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., doc. Josef Zadražil, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Hosté:
MUDr. Jiří Skřivánek, MBA (KST)

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. I. československý kongres 2006 v Brně
  Program
  Zvaní hosté
  Rozpočet
 3. Volby do výboru
 4. Grant ČTS na provádění rychlých biopsií marginálních dárců
 5. Imunosuprese u orgánových transplantací (podklad pro jednání kategorizační komise)
 6. Plán akcí na rok 2007
  1. ESOT 2007 (Vítko)
  2. Postgraduální kurz ČTS a ČNS (Viklický)
 7. Transplantace ledvin u cizích státních příslušníků
 8. Různé
  1. Schválení členství nových členů
  2. Grant ČTS a Astellas
 9. Setkání zástupců TC, výboru ČTS a KST

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

2. I. československý kongres 2006 v Brně

Program kongresu

Programový výbor (Viklický, Pokorná, Studeník, Reischig, Lacková, Roland, Třeška – omluven) se sešel dne 9. října v 10 hodin v IKEM a na základě bodového hodnocení všech abstrakt vytvořil definitivní program kongresu.

Dr. Pokorná poděkovala všem členům programového výboru za odvedenou práci a především MUDr. Reischigovi, který provedl dle dílčích podkladů souhrnné hodnocení abstrakt a tematicky připravil návrh programu k další diskusi pro programový výbor.

Zvaní hosté

Dr. Pokorná informovala, že prof Muhlbacher odmítl pozvání z důvodu nevyhovujícího termínu, po té oslovila prof. Zuckermanna z Vídně, který přislíbil účast. Dr. Vítko informoval, že oslovil a účast potvrdil prof. Kareem M. Abu-Elmagd z Pittsburgu, který bude přednášet téma transplantace tenkého střeva.

Rozpočet

Dr. Navrátil předal informaci, že základní sponzoři již uhradili sponzorské příspěvky a s některými menšími sponzory dále jedná (Fressenius, BMS, Genzyme..)

3. Volby do výboru

Prof. Třeška informoval, že dne 10. října 2006 se sejde volební komise v plném složení a vyhodnotí první kolo voleb. Konečný termín hlasování druhého kola byl stanoven na 10. listopad 2006.

4. Grant ČTS na provádění rychlých biopsií marginálních dárců

Dr. Reischig informoval, že FN Plzeň s největší pravděpodobností nebude mít námitky proti uzavření dohody o provedení práce přímo s patology. Dr. Navrátil sdělí postoj FN Hradec Králové.

Dr. Pokorná předala informaci od doc. Bachledy, ze TC Olomouc se společného projektu nezúčastní, biopsie bude provádět, ale vyhodnocení provede místní patologické pracoviště. Sdělil, že budou používat stejnou metodiku zpracování vzorků jako ve FN Plzeň a HK.

5. Imunosuprese u orgánových transplantací (podklad pro jednání kategorizační komise)

Výbor ČTS se shodl v tom, že všechny imunosupresivní režimy u pacientů po transplantaci orgánů by měly být hrazeny ze ZP v plné výši. Jednotlivé imunosupresivní režimy jsou medicínsky odůvodněné a dávkování se řídí dle doporučených dávek a především dle stanovených hladin léků u konkrétního pacienta. Výbor pověřil dr. Vítka, aby MZ předal nejčastěji používané imunosupresivní režimy a dávky jednotlivých léků.

6. Plán akcí na rok 2007

Všichni členové výboru se shodli v tom, že aktivita ČS na příští rok by měla být směrována ke kongresu ESOT a žádná další velká akce ČTS by neměla být organizována.

a) ESOT 2007 (Vítko)

Dr. Vítko informoval o přípravách kongresu ESOT v Paze.

b) Postgraduální kurz ČTS a ČNS (Viklický)

Dr. Viklický informoval o návrhu ČNS na společný den ČNS a ČTS s postgraduálním programem na téma: „Co by měl nefrolog vědět o transplantacích ledviny“.
Výbor tento návrh schválil a termín byl určen na únor. Doc. Viklický termín upřesní.

7. Transplantace ledvin u cizích státních příslušníků

Dr. Pokorná informovala o žádosti cizích státních příslušníků o transplantaci ledviny od zemřelého dárce v České republice. KST tyto žadatele informuje tak, že je to možné a odkazuje je na TC, které si vyberou. Výbor připomněl, že hlavním limitem počtu transplantací ve světě i v České republice je nedostatek vhodných orgánů a prioritou je poskytnout péči českým občanům a považuje za nepřípustné, aby byla transplantována ledvina cizinci na úkor českého pacienta. Výbor se shodl v tom, že není důvod měnit zavedenou praxi.

Transplantaci ledviny od zemřelého nelze provést cizímu státnímu příslušníku s výjimkou těch, kteří dlouhodobě pobývají v ČR, jsou řádně pojištěni a pravidelně dialyzováni v dialyzačním středisku v ČR.

Proti transplantacím ledviny od žijících dárců u cizinců nemá odborná společnost námitek, protože v tomto případě je orgán k dispozici od žijícího dárce.

8. Různé

a) Schválení členství nových členů
Byli schváleni následující členové – MUDr. Kieslichová, MUDr. Bouček, MUDr. Petejová

b) firma Astellas bude i nadále podporovat spolu s ČTS mladé transplantology, cestovní grant pro rok 2007 bude vypsán na účast kongresu ATS v San Franciscu (květen 2007).

9. Setkání zástupců TC, výboru ČTS a KST

Viz. samostatný zápis

Příští zasedání výboru se bude konat ve středu 15. listopadu 2006 v Brně vpodvečer zahájení kongresu. Hodina a místo konání budou upřesněny.

V Praze 25.10.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět