Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 13.12.2006 v IKEM

Přítomni:
doc.Bachleda, prof.Třeška, prof.Pafko, dr.Navrátil, dr.Studeník, dr.Špatenka, dr.Reischig, doc.Viklický, dr.Samlík, dr.Vítko, dr. Hasman, dr. Pokorná

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Hodnocení průběhu 1.československého transplantačního kongresu v Brně ve dnech 15.-16.11.2006
 3. Volba funkcionářů nového výboru
 4. Grant ČTS na provádění rychlých biopsií marginálních dárců
 5. Různé

1. Kontrola zápisu a korespondence

Žádné připomínky k zápisu

Přijatá pošta:
dopis MZ ČR od dr.Pánové, ředitelky odboru zdravotní péče, zn.47583/2006 ze dne 20.11.06 ve věci žádosti o stanovisko ČTS k transplantaci obličeje. Výbor se shodl v tom, že se ochotně vyjádří ke konkrétnímu případu, eventuelně konkrétním otázkám týkajících se transplantace obličeje.

2. Hodnocení průběhu 1.československého transplantačního kongresu v Brně ve dnech 15.-16.11.2006

 • Dr.Pokorná informovala o průběhu kongresu v Brně, hodnotila jej jako velmi dobrý z hlediska odborného i společenského a zmínila především velký počet účastníků /538/.
 • Dr.Navrátil zatím nemá definitivní vyúčtování, předběžně by měl být finanční výsledek kongresu ziskový. Na příštím zasedání výboru přednese definitivní vyúčtování kongresu.
 • Dr.Špatenka dodal, že sekce transplantační byla úspěšná.
 • Doc.Viklický negativně hodnotil velmi omezený prostor pro postery.
 • Dr.Vítko sdělil, že další kongres se bude konat ve Vysokých Tatrách v září 2008, přesný termín zajistí slovenští kolegové.

3. Volba funkcionářů nového výboru

Volba funkcionářů proběhla tajným hlasováním
 • pokladník –finanční tajemník - ve funkci potvrzen převážnou většinou hlasů /7/ dr.Navrátil
 • vědecký sekretář- zvolena dr.Pokorná /5 hlasů/
 • místopředseda- zvolen prof.Třeška /4 hlasy/
Všichni nově zvolení funkci přijali.

Členové výboru se dohodli na termínech schůzek během příštího roku, které se budou v daných termínech konat v zasedací místnosti  IKEM v 5.poschodí od 13.00. (termíny: 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12)
(pokud bude některý člen výboru si bude přát uskutečnit schůzku výboru ve „svém“ městě, je to možné navrhnout s časovým předstihem)

4. Grant ČTS na provádění rychlých biopsií marginálních dárců

Dr. Reischig informoval o potřebě neodkládat již definitivní vyřešení grantu ČTS na rychlé biopsie u marginálních dárců ledviny. Předpokládá se zahájení příslužeb patologů od 1.1.2007. Patologie FN Plzeň po jednání s ředitelstvím FN Plzeň akceptuje formu hrazení příslužeb smlouvou o provedené práci mezi ČTS a konkrétními patologii podílejícími se na příslužbách. Dr. Navrátil informoval o zájmu patologie FN v Hradci Králové, kde zatím  preferují smlouvu přímo s FN. ČTS (dr. Pokorná) zašle na obě pracoviště podle již dříve projednaných pokladů (indikace k biopsii, odborné a formální podmínky k získání grantu) nabídku k účasti na grantu na obě pracoviště.

5. Různé

 • Dr.Navrátil sdělil, že není dobrá příspěvková kázeň a výbor se dohodl, že do 31.3.2007 je třeba zaplatit příspěvky za rok 2006 a 2007. Členové budou vyzváni do 31.1.2007, upozornění bude i na webových stránkách.
 • 9.10.06 byli přijati noví členové do ČTS:
  • doc. MUDr. Roman Zachoval PhD
  • prof. MUDr. Zdeněk Matějovský DrSc
  • MUDr. Ivo Novák PhD
  • MUDr Barbara Kubešová
  • MUDr. Naděžda Petejová
  • MUDr. Eva Kieslichová
  • MUDr. Petr Bouček
 • Dr.Vítko informoval o jmenování dr. Pavla Březovského novým ředitelem Koordinačního střediska transplantací.
 • Dr.Pokorná informovala, že na listopadovém setkání koordinátorů České republiky náhodně zjistila, že KST uzavřelo mezinárodní smlouvy s Maďarskem, Polskem a Itálií. O smlouvách nebyli ČTS ani přednostové TC informováni. Dr. Pokorná si vyžádala od KST kopie smluv. Dr. Vítko navrhl, aby byly zveřejněny na webu.
 • Doc.Viklický informoval o postgraduálním kurzu ČTS a ČNS Co by měl nefrolog vědět o transplantaci ledviny, který se uskuteční dne 16.2.2007 v hotelu Diplomat v Praze (program sestavil doc.Viklický a dr.Pokorná). Na základě předběžného rozpočtu na akci se výbor shodl v tom, že osloví hlavní sponzory s žádostí o poskytnutí sponzorského příspěvku na pořádání tohoto odborného dne. Dopisy sponzorům napíše dr. Pokorná.
 • Dr. Špatenka by velmi rád obnovil spolupráci ČTS s kolegy zabývajícími se odběry a transplantacemi tkání. Navrhuje obnovit činnost tzv. „Tkáňové komise“ při ČTS. Zpravodajem této komise by byl dr. Špatenka jako člen výboru ČTS

Příští schůzka výboru ČTS se koná ve čtvrtek 11. ledna 2007 od 13.00

Zapsala R.Dudková

Zpět