Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 11. ledna 2007 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Daniel Hasman

Omluveni:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Pavel Studeník

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Definitivní vyúčtování I. československého kongresu 2006 v Brně (Navrátil)
 3. Hospodaření za rok 2006 (Navrátil)
 4. Grant ČTS na hodnocení rychlých biopsií marginálních dárců (Pokorná)
 5. Členské příspěvky za rok 2007, 2006 a starší (Navrátil)
 6. Postgraduální kurz ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantaci ledviny“ (Pokorná, Viklický)
 7. Program činnosti ČTS na rok 2007
 8. Různé
  • Pozvání na výbor 14. června do Plzně
  • Granty ESOT
  • Sekretářka ČTS – Mgr. Dudková
  • Webové stránky ČTS
  • Transplantace v experimentu
  • Odběry pankreatu
  • Časopis Current Opinion in Organ Transplantation – česká verze
  • Odběry pankreatu
  • KST – provozní prostředky

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Přijatá pošta:
v uplynulém období nebyla

Odeslaná pošta:
Dr. Pokorná oslovila dopisem farmaceutické firmy (Novartis, Roche, Wyeth, Astellas, Teva) s žádostí o příspěvek na pořádání postgraduálního kurzu ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantaci ledviny“. Dále písemně informovala o podmínkách pro získání grantu ČTS na hodnocení rychlých biopsií marginálních dárců patologická pracoviště FN HK, FN Plzeň.

2. Definitivní vyúčtování I. československého kongresu 2006 v Brně

Dr. Navrátil informoval, že veškeré platby související s kongresem již byly uhrazeny. Kongres byl pro ČTS ziskový. Definitivní vyúčtování kongresu s rozepsaným rozpočtem do jednotlivých kapitol rozešle všem členům výboru i revizní komise e-mailem.

3. Hospodaření ČTS za rok 2006

Dr. Navrátil informoval o uzavření účetnictví za rok 2006, členové výboru navrhli, aby souhrnně vyčíslil jednotlivé kapitoly. Definitivní vyúčtování s rozepsaným rozpočtem do jednotlivých kapitol rozešle všem členům výboru i revizní komise e-mailem.

4. Grant ČTS na hodnocení rychlých biopsií marginálních dárců

Dr. Pokorná informovala, že do výběrového řízení na získání grantu se přihlásila dvě pracoviště (FN HK a FN Plzeň). Obě splnila požadované podmínky. Výbor se usnesl, že grant bude udělen oběma pracovišti s tím, že se v hodnocení biopsií budou pravidelně střídat po měsíci. Dr. Pokorná bude informovat o službě a indikaci k biopsii ledvin u zemřelého dárce všechny koordinátory ČR. Výbor si znovu připomněl a shodl se na následujících kritériích indikace k biopsii ledviny zemřelého dárce. Doc. Bachleda informoval, že TC Olomouc bude biopsie hodnotit samo (patologie FN Olomouc), ale indikační kritéria akceptují.

Za indikaci biopsii zodpovídá transplantační centrum, které provádí odběr. Konkrétně chirurg při podezření na malignitu, nefrolog a transplantační koordinátor při indikaci renální biopsie. Indikace může být stanovena také po dohodě koordinátora a nefrologa v centru, kde bude transplantace provedena.


Biopsii ledviny provádí chirurg bezprostředně po perfuzi a vynětí ledviny z těla dárce klínovitou excizní z kory ledviny. Převoz materiálu ve fixační tekutině specifikované patologickým pracovištěm zajistí koordinátor odebírajícího transplantačního centra.


Indikace k biopsii ledviny dárce

 • Anamnéza diabetu mellitu I. a II. typu
 • Věk dárce nad 60 let
 • Anamnéza arteriální hypertenze (=chronická antihypertenzní medikace či relevantní údaj od rodiny eventuelně praktického lékaře)
 • Anamnéza renálního onemocnění
 • Sporná renální funkce
 • Makroskopický vzhled ledvin (nález suspektních nádorových útvarů, infarktových ložisek, svraštělých ledvin….

5. Členské příspěvky za rok 2007, 2006 a starší

Dr. Navrátil informoval o stavu členských příspěvků s tím, že nyní budou osloveni dopisem všichni, kteří dosud nezaplatili příspěvky. V dopise je srozumitelně uveden způsob, jak příspěvky platit. Termín pro zaplacení příspěvků je do 31.3.2007. Po té bude seznam těch, kteří nezaplatili uveden na webových stránkách

6. Postgraduální kurz ČTS a ČNS Co by měl nefrolog věděto transplantacích ledviny

Dr. Pokorná a doc. Viklický informovali o přípravách společného postgraduálního kurzu ČTS a ČNS. Členové ČNS, ČTS a primáři HDS dostali písemné pozvánky, pozvánka s programem je též uveřejněna na webu. Dosud je přihlášeno 50 lidí. Akce bude ohodnocena kreditními body pro lékaře – zajistí doc. Rychlík. Setkání všech přednášejících k přípravě a zkoušce přednášek bude v úterý 6. února v 16 hodin v IKEM v zasedací místnosti v 5. poschodí. Přednášky budou honorovány. Akce je finančně kryta sponzory (Wyeth, Astellas, Roche, Teva, Novartis), ČNS uvolní v rámci tzv. nefrologického dne 50 tisíc korun.

7. Program činnosti ČTS na rok 2007

Členové výboru se shodli v tom, že zásadní akcí pro ČTS bude organizace kongresu ESOT a ETCO v Praze na přelomu září a října 2007. Hlavní akcí prvního pololetí je postgraduální kurz ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantacích ledviny“. Žádné další akce ČTS nebude samostatně pořádat.

8. Různé

 • Pozvání na výbor 14. června do Plzně

  Profesor Třeška zve členy výboru na červnové (14.6.2007) zasedání do Plzně. Všichni členové výboru s návrhem souhlasí.

 • Granty ESOT

  Dr. Vítko seznámil přítomné s řadou grantů, které vypisuje ESOT. Podmínky pro získání jednotlivých grantů budou uveřejněny na webových stránkách společnosti

 • Sekretářka ČTS

  Dr. Vítko navrhl, aby paní magistra Dudková byla oficiální sekretářkou ČTS s tím, že bude odměňována měsíční DPP ve výši 3 tisíc korun. Členové výboru s návrhem souhlasili.

 • Webové stránky ČTS

  Dr. Vítko vyzval členy výboru k doplnění svých životopisů a fotografií na webové stránky. Dále navrhuje, aby bylo zřízeno info pro členy, aby mohli snadno zjistit, zda jsou členy společnosti či získali informaci o placení příspěvků. Informace bude poskytovat paní Vrabcová e-mailem. Dále byla jmenována Dr. Pokorná (vědecký sekretář) pro komunikaci se správkyní webových stránek.

 • Transplantace v experimentu

  Dr. Vítko informoval o vydání knihy dr. Baláže „Transplantace v experimentu“, kterou ČTS částečně sponzorovala. Každý člen výboru obdržel jeden výtisk publikace.

 • Odběry pankreatu

  Dr. Vítko požádal o spolupráci kolegy z ostatních TC České republiky při odběru pankreatu pro izolaci Langerhansových ostrůvků. Členové výboru přislíbili spolupráci s tím, že se nejprve seznámí s metodikou odběru. Popis metodiky je přílohou zápisu.

 • Časopis Current Opinion in Organ Transplantation (COOT)– česká verze

  Dr. Vítko informoval, že bude od letošního roku vycházet česká verze COOT a vyzval kolegy ke spolupráce na překladech jednotlivých článků.

 • KST – provozní prostředky

  Vzhledem k tomu, že nově jmenovaný ředitel KST dr. Březovský dosud odbornou společnost neoslovil, předseda ČTS jej osloví a vyzve ke spolupráci. Hlavním bodem jednání s KST jsou prostředky na provoz činnosti TC nehrazenou ze zdravotního pojištění a mezinárodní smlouvy, především opakovaně urgovaná smlouva se Slovenskou republikou.

Příští schůzka výboru ČTS se koná ve čtvrtek 8. února 2007 od 13 hodin v IKEM

V Praze 16.1.2007 Zapsala Eva Pokorná

Zpět