Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 24. dubna 2008, hotel Beránek, Praha

Přítomni:doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Daniel Hasman, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Omluveni:prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Regulační poplatky
 3. Centrum pro léčbu humorálních rejekcí
 4. Cena ČTS za nejlepší publikaci za rok 2008
 5. Webové stránky (úhrada Dr. Novákové za správu www.transplantace.eu)
 6. II. Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008
 7. Sympozium ČTS „Indukce 2008“ – 25. dubna 2008
 8. Infekce v transplantologii, Plzeň, 27. listopad 2008
 9. Příprava voleb 2008 (Dr.Samlík)
 10. Přehled hospodaření ČTS
 11. Různé:
  1. schválení nových členů ČTS
  2. termíny konání výboru

1. Připomínky k zápisu

E- mailové připomínky k minulému zápisu byly uvedeny do zápisu a některé body jsou programem dnešního zasedání.

Korespondence odeslaná:

 1. 2.4.08 byla zaslána odpověď na MZ ČR na dopis ze 17.3.08 s dotazem na právní prostředí a zmapování situace týkající se obchodování s lidskými orgány.
 2. Dále byly rozeslány pozvánky na akci ČTS „Indukce 2008“, spolu s pozvánkami na udělení Výroční ceny Nadace Karla Pavlíka. Členům ČTS byly též rozeslány pozvánky na 37. konferenci EDTNA/ERCA pořádanou Czech-In v září t.r.
 3. Mailem obdrželi členové výboru neskenovaný dopis MZČR – Žádost IKEM o udělení statutu centra pro léčbu humorálních rejekcí pro celou ČR. Viz bod 2 minulého zápisu a viz dále.
 4. Členům ČTS byly rozeslány volební lístky dle pokynů volební komise.

Korespondence přijatá: žádná

2.Regulační poplatky

Předseda ČTS vyzval členy výboru k diskuzi na téma regulačních poplatků (od žijících dárců a od pozůstalých dárců zemřelých). Členové výboru shodně uvedli, že nemocnice považují v těchto případech výběr poplatků za nemorální, a proto poplatky hradí z vlastních zdrojů. ČTS opětovně navrhuje zrušení poplatků u výše uvedených případů a znovu připraví dopis na MZ ČR se žádostí o přehodnocení již sděleného stanoviska.


3. Centrum pro léčbu humorálních rejekcí

Doc.Viklický vysvětlil, že léčba indukční léčba senzibilizovaných a rizikových pacientů, léčba humorálních rejekcí - plazmaferézy, imunoglobuliny) je velice drahá. Klinika nefrologie IKEM vynaloží 4 mil.Kč ročně na tuto léčbu (placeno z paušálu). Vzhledem k tomu, že IKEM léčí rizikových pacientů v ČR nejvíce, bylo v dopise na MZ navrženo vytvořit centrum pro léčbu humorálních rejekcí.

Výbor ČTS nepodporuje zřízení jednoho Centra pro léčbu humorálních rejekcí pro celou ČR s tím, že tato léčba je součástí standardní péče po transplantaci solidního orgánu a měla by zůstat, stejně jako další péče, v režii TC, kde byla transplantace provedena. Stejně tak i rozdělení finančních prostředků na tuto nákladnou péči.

Doc.Bachleda vyjádřil názor, aby se dohodli nefrologové z jednotlivých TC, jaký postup se jim zdá nejvýhodnější. Dr. Studeník uvedl příklad řešení financování transplantace jater u pacientů s hepatitidou B, u kterých je nutno následně podávat hepatect před cca 5 lety. Bylo iniciováno MZČR a ZP, která udělala výjimku z paušálu. Dr. Studeník byl požádán předsedou ČTS, aby popsal mechanismus a připravil návrh odpovědi na MZ ČR.


4.Cena za nejlepší publikaci ČTS za rok 2007

Předseda ČTS přečetl jednotlivé nominace (celkem 8) na letošní Cenu ČTS a hodnocení podle impact faktoru. Dr. Reischig upozornil na první dvě práce se stejným nejvyšším IF. Přestože pravidla nevylučují, aby se fulltextové on-line publikace, ucházely o cenu, rozhodl se v tomto roce svou práci z nominace stáhnout. Zároveň vznesl návrh, aby v pořadí druhá práce nebyla brána v úvahu, protože první autor (dr.Seiler) není Čech, a proto jako vítěznou doporučil publikaci dr. Brabcové a spol. „ Genetic Variability of Major Inflammatory Mediators Has No Impact on the Outcome of Kidney Transplantation „ (IF 3,972). Jeho návrh byl ostatními členy výboru po dlouhé diskusi přijat. Dále se členové výboru dohodli, že pravidla budou doplněna o fakt, že fulltextové on-line verze publikací budou smět být hodnoceny v dalších letech na Cenu ČTS. Dále se upraví v pravidlech, že první dva autoři nebudou bráni rovnocenně. Seznam nominovaných prací bude uveden na webových stránkách.


5. Webové stránky pro pacienty (www.transplantace.eu)

Členové Výboru odsouhlasili finanční odměnu pro tvůrce a správce těchto webových stránek dr. Novákovou. V této souvislosti se členové výboru dohodli, že pokud vznikne větší odborný, časově náročný projekt pod hlavičkou ČTS, bude tvůrci hrazen na základě Dohody o provedení práce.


6. Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008

Dr. Reischig za programový výbor kongresu informoval, že od poslední schůzky, o které se zmiňoval na výboru ČTS 27.3.08 se nic podstatného neudálo.


7. Sympozium ČTS Indukce 2008, 25. duben 2008, Praha

Účast potvrdilo 80 zájemců, všichni zahraniční přednášející se účastní (pozn.sympozium následuje po výboru ČTS). Finančně je akce zajištěna.


8. Infekce v transplantologii, Plzeň

Dr. Reischig potvrdil datum konání na 27.11.2008 v Plzni, hotel Marriott. ČTS je odborným garantem, bez finanční účasti. Do programu byla ještě zařazena přednáška dr.Vítka „Vakcinace po transplantaci solidních orgánů“ , hotový program bude na webu a vytištěná podoba bude součástí materiálů na Nefrologickém kongresu a též na II.Čs.transplantačním kongresu.


9. Příprava voleb 2008

Předseda volební komise dr. Samlík informoval, že volby byly zahájeny a probíhá první kolo.


10. Přehled hospodaření (Dr.Navrátil)

Dr. Navrátil informoval o stavu účtů ČTS a dále se zaměřil na stav placení členských příspěvků. Sdělil, že dlužícím členům ČTS byl rozeslán dopis s uvedením přesné dlužné částky a podrobným návodem, jak platbu provést.


11. Různé

 1. Dr.Vítko připomněl pořádání běhu Praha běží vstříc transplantacím v rámci konání ESOT v září 2007 v Praze a vznesl návrh, zda by ČTS měla zájem participovat na případném znovupořádání, vzhledem k tomu, že jde o propagaci transplantační medicíny široké veřejnosti. Členové výboru doporučují k tématu vrátit v dalším zasedání a diskutovat finanční stránku a mediální dopad.

 2. Dr.Vítko vznesl dotaz na názor členů výboru ČTS na rozhodnutí Evropského parlamentu zavést evropské dárcovské karty s cílem zvýšení počtu dárců.
  Výbor ČTS se domnívá, že by musela být změněna legislativa v ČR a domnívá se, že zavedení dárcovských karet není opodstatněné a nepovede ke zvýšení počtu dárců a transplantací. Stručné stanovisko sdělí Dr. Vítko za ČTS dopisem MZ ČR.

 3. Vzhledem k faktu, že minulý výbor nebyl usnášeníschopný, byla zpráva revizní komise vzata na vědomí a výbor ji schválil dnešního dne.

 4. Dr.Pokorná informovala o společnosti transplantovaných sportovců na webu ČTS.

 5. Výbor jednomyslně schválil členství následujících zájemců:
  • Mocková Nicol, FN Motol
  • Forišeková Anita, FN Motol
  • Lukášová Jana, FN Motol
  • Bělinová Ludmila, FN Motol
  • Šimkovičová Renata, FN Motol
  • Volánková Markéta, FN Motol
  • Špatenková Eliška, FN Motol
  • Krejčová Lenka, FN Motol
  • Odvárková Petra, FN Motol
  • Bc.Kučková Eva, III.chirur.klinika 1.LFUK
  • Pokladníková Iva, III.chirur.klinika 1.LFUK
Příští výbor ČTS se bude konat 26. června 2008 od 17.00 hodin v Plzni.
V Praze dne 4.5. 2008
Zapsala R.Dudková

Zpět