Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 11. března 2009, Praha, hotel Yasmine

Přítomni:prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Hosté:doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc.MUDr. Petr Němec, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Informace ze schůzky MZ EU (dr.Pokorná, dr. Špatenka)
 3. Plán akcí na rok 2009 a 2010.
  • Transplantační kongres v roce 2010. (dr.Navrátil a všichni)
  • Transplantační tolerance, červen 2009, (prof. Viklický)
  • ČSARIM České Budějovice, říjen 2009 (dr. Pokorná a všichni)
 4. Valná hromada ČTS – příprava
 5. Pravidla pro odběry orgánů- informace pracovní skupiny (doc. Němec, prof. Adamec, doc. Bachleda, doc. Lischke)
 6. Schválení nových členů
 7. EATB a ČTS (dr. Špatenka a všichni)
 8. ČR a Eurotransplant (všichni)
 9. Úhrada ZP za odběry a transplantace orgánů a za péči o transplantovaného pacienta (prof. Adamec a všichni)
 10. Různé
  • Alokace jater v ČR
  • Anulace bilance ledvin k 1.1.2009 (dotaz KST)
  • Český internistický kongres (září 2009, Praha) návrh programu bloku o transplantacích orgánů
  • Termín dalších výborů – 29.4. Olomouc, 10.6., návrh 17.6.

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Připomínky k minulému zápisu nebyly.

Korespondence odeslaná:

 1. Zpráva do ČTK - informace o tisíci transplantací jater v ČR
 2. Všem členům společnosti
  • Pozvánka na Valnou hromadu
  • Pokyny pro placení členských příspěvků
  • Pozvánka na sympozium Transplantace ledvin od žijících dárců
 3. Dopis řediteli VZP - připomenutí prosincového jednání a dotaz na výsledek dalších jednání Správní rady VZP
 4. Dopis předsedovi STS – dr. Rolandovi – informace o plánovaném III. Čs transplantačním kongresu a sdělení termínu a místa konání 16.-18.9.2010, Špindlerův Mlýn
 5. e-mail – doc. Lischke prof. Klepetkovi (AKH Vídeň) – prosba o zahraničního řečníka na ČSARIM
 6. e-mail – poděkování za přijetí pozvání dr. Hubertu Hetzovi (AKH Vídeň)
 7. e-mailová korespondence členům výboru
  • dopis dr. Měřičky a dr. Špatenky týkající se EATB
  • dopis ředitele KST (dopis ředitele Eurotransplantu ministrovi zdravotnictví ČR)
  • pozvánka na jednání MZ – ohledně předsednictví ČR a EU a ot. transplantací orgánů na 10.2.2009 s žádostí o účast členů výboru

Korespondence přijatá:

 1. Odpověď předsedy STS – souhlasné stanovisko s pořádáním společného III.čs transplantačního kongresu a s termínem konání kongresu
 2. E-mailová korespondence ohledně zahraničního řečníka na ČSARIM (doc. Lischke, prof. Klepetko, dr. Hubert Hetz)

2. Informace ze schůzky MZ k předsednictví ČR EU (dr.Pokorná, dr. Špatenka)

Dr.Pokorná a dr.Špatenka se zúčastnili za výbor ČTS schůzky se zástupci MZ ČR a KST. A znovu vyjádřili svůj aktivní postoj k odborné spolupráci s oběma organizacemi v oblasti transplantační medicíny v souvislosti s předsednictvím ČR v EU. Zástupcům ČTS bylo přislíbeno pozvání na budoucí mítinky, nic zásadnějšího ze společné schůzky nevyplynulo.


3. Plán akcí na rok 2009 a 2010

Transplantační kongres v roce 2010. (dr. Navrátil a všichni)

Dr.Navrátil poslal mailem prezentaci agentury Nukleus, domluvený termín konání Čs.transplantačního kongresu platí, slovenská strana potvrdila souhlas mailem. Je třeba připravit zadání požadavků na výběrové řízení agentury, která zajistí organizaci Československého transplantačního kongresu ve Špindlerově Mlýně. Členové výboru zašlou dr.Navrátilovi své návrhy agentur, se kterými mají dobrou zkušenost, dr.Navrátil připraví do 2 týdnů zadání na VŘ, které bude konzultovat s dr. Pokornou. Toto zadání bude rozesláno doporučeným agenturám. Na příštím jednání výboru v Olomouci (konec dubna) budou pozvány alespoň tři vybrané agentury, aby se prezentovaly.

Transplantační tolerance, červen 2009, (prof. Viklický)

Prof.Viklický rozdal přítomným program postgraduálního sympozia Transplantační tolerance (od experimentu k praxi), které se uskuteční dne 17. června 2009 v kongresovém sále IKEM. ČTS je hlavní pořadatel a spolupracuje na přípravě sympozia s ČIS a katedrou AKI IPVZ. Cílem je iniciovat setkání imunologů a transplantologů, seznámit se s problematikou a rozvíjet tato setkání v budoucnu.

S daným rozpočtem výbor ČTS souhlasí a v případě zvýšeného zájmu účastníků, výbor souhlasí i s navýšením rozpočtu.

ČSARIM České Budějovice, říjen 2009 (dr. Pokorná a všichni)

Dr.Pokorná informovala, že transplantační medicína bude mít na sympoziu samostatnou sekci a bude možnost i volných sdělení, účast potvrdil i dr.Hubert Hetz z Vídně s přednáškou o péči o dárce nitrohrudních orgánů. ČTS zorganizuje též stánek. Dr.Pokorná na příštím výboru seznámí členy výboru s rozpočtem na tuto akci, výbor schválil organizační zajištění (agentura Czech-In s.r.o.). Dr.Studeník vyzval přítomné, aby jednotlivá TC tuto akci velice podpořila a vyslala na ní své zástupce a lékaře intenzivisty

Symposium: Nádory jater-resekce nebo transplantace, prosinec 2009 (prof.Adamec)

Prof. Adamec informoval o připravovaném sympoziu na prosinec v kongresovém sále IKEM (4.12.2009) na téma: Nádory jater-resekce nebo transplantace. Počítá se cca se stovkou účastníků a hlavním pořadatelem bude ČTS společně s Českou hepatologickou společností. Program a rozpočet se tvoří a bude výboru ČTS představen v červnu.

4. Valná hromada ČTS – příprava

Předsedkyně ČTS dr.Pokorná připomněla konání Valné hromady ČTS dne 12.3.2009 po sympoziu „Transplantace ledvin od žijících dárců“. Jedním z bodů bude též vyloučení neplatících členů ČTS dle Stanov. V průběhu celého dne bude přítomna paní účetní Sylva Vrabcová a členové budou mít tudíž příležitost hotově zaplatit své případné dluhy na členských příspěvcích.


5. Pravidla pro odběry orgánů- informace pracovní skupiny (doc. Němec, prof. Adamec, doc. Bachleda, doc. Lischke)

Vzhledem k omluvené neúčasti dvou členů pracovní skupiny nebyl k dispozici na jednání výboru ucelený návrh pracovní skupiny k této problematice. Prof. Adamec vyjádřil názor, že v nejbližší době bude dokončena kniha o odběru orgánů, na kterou lze chirurgy v blízké budoucnosti odkazovat. Přítomní po diskusi podpořili návrh vytvoření jednoduchého manuálu pro odběr orgánů od zemřelých dárců. Pracovní skupina se sejde v příštích týdnech a bude informovat výbor na příštím jednání.


6. Schválení nových členů

Jednomyslně byli schváleni následující noví členové ČTS:

 • Dr.Lipár, dr.Marada, dr.Janoušek, dr.Kučera, dr.Kočík, dr.Chlupáč, dr.Janoušek, PhD., dr.Varga, dr.Valsamis, dr.Mendl, dr.Klein- všichni KTCH, IKEM
 • Dr. Trnavský, CKTCH Brno
 • Dr.Fiala, FN Motol
 • Dr.Řádek, Astellas Pharma
 • Pí.Kostková, TC IKEM
 • Pí Pošívalová, PLM, IKEM

7. EATB a ČTS (dr. Špatenka a všichni)

Členové výboru obdrželi písemnou informaci od dr. Měřičky a dr. Špatenky, týkající se návrhu výboru Evropské asociace tkáňových bank (EATB). Tato mezinárodni společnost nabízí národním vědeckým a profesním organizacím, sdružujícím odborníky zabývající se odběrem a transplantací buněk a tkání možnost stát se "sesterskou organizaci EATB". Po živé diskuzi nedošli k jednoznačnému stanovisku s tím, že se k bodu vrátí s určitým časovým odstupem a poté, co je bude dr.Špatenka informovat o dalším vývoji (např. zda se sesterskou organizací staly i jiné transplantační společnosti).


8. ČR a Eurotransplant (všichni)

Všichni členové výboru dostali kopii dopisu ředitele Eurotransplantu adresovaného ministru zdravotnictví Julínkovi. O dopise informoval dr. Pokornou neoficiálně ředitel KST dr. Březovský. Členové výboru zaujímají různá stanoviska ohledně vstupu ČR do Eurotransplantu. Z výsledku diskuze vyplynulo, že případný vstup ČR do této organizace je natolik závažné téma, kdy konzultace a jednání mezi MZ ČR, KST a Eurotransplantem by se neměla obejít bez zástupců odborné společnosti, jakou ČTS bezpochyby je. Doposud mají členové výboru ČTS jen velice kusé informace (podmínky členství, profity, povinnosti apod.). Zástupce ČTS by měl být přítomen u všech jednání. Dr. Pokorná odešle dopis v tomto znění MZ, na vědomí KST.


9. Úhrada ZP za odběry a transplantace orgánů a za péči o transplantovaného pacienta (prof. Adamec a všichni)

Dr. Pokorná sdělila členům výboru, že jediný návrh obdržela od dr. Studeníka za CKTCH, který navrhoval, aby veškerá imunosuprese u hospitalizovaných transplantovaných pacientů byla hrazena nad rámec paušálu. Prof.Adamec (dr. Trunečka) a dr.Studeník (doc. Němec) připraví podklady dopisu řediteli VZP.


Dr. Pokorná informovala, že doposud i přes písemné a telefonické urgence neobdržela žádné další stanovisko od ředitele VZP dr.Horáka od poslední schůzky v prosinci 2008 (finanční zvýhodnění dárcovských nemocnic)


10. Různé

Pravidla alokace jater v ČR byly schváleny TC IKEM i CKTCH Brno a budou umístěny na webové stránky


Anulace bilance ledvin k 1.1.2009 či jinému datu (dotaz a návrh KST) - někteří přednostové TC vyjádřili nesouhlas s anulací a výbor ČTS navrhuje, aby dr.Pokorná odeslala dopis s uvedením aktuální bilance na všechna TC (k rukám přednosty TC). K tomuto tématu se členové výboru vrátí na příštím jednání.


Český internistický kongres. Česká internistická společnost se obrátila na ČTS s návrhem hodinového bloku se třemi – čtyřmi přednáškami o transplantacích orgánů v rámci Českého internistického kongresu ve dnech 13.-16.září 2009 v Praze. Výbor ČTS se dohodl na přednáškách:

 1. Transplantace orgánů v České republice – úspěchy a limity
  MUDr. Eva Pokorná, CSc., IKEM Praha Indikace k transplantaci jater
  MUDr. Pavel Trunečka, CSc., IKEM Praha
 2. Proč je transplantace ledviny od žijících dárců výhodnější?
  Profesor MUDr. Ondřej Viklický, CSc., IKEM Praha

Dr.Pokorná připomněla termín 31.3.2009, kdy končí přihlášky k získání cestovního grantu Astellas a ČTS pro mladé lékaře a doposud žádné nepřišly. Členové výboru se shodli na názoru, aby byl grant vyhlášen na ESOT 2009. Dr. Pokorná tento návrh projedná s firmou Astellas. V případě souhlasného stanoviska, budou všichni členové informováni mailem a nová aplikace bude oznámena na webových stránkách společnosti.


Dr. Pokorná dále sdělila, že nová zástupkyně firmy Genzyme Mgr. Lenertová by se ráda představila členům výboru ČTS a dalším odborníkům a navrhla uspořádat samostatný seminář o thymoglobulinu. Dr. Pokorná navrhla toto setkání uskutečnit v den jednání výboru v Olomouci (29.4.2009).


Dr. Pokorná informovala o sponzorování činnosti ČTS. Smlouvy byly uzavřeny s firmami Roche, Teva, Wyeth. V jednáni jsou smlouvy s Novartis a Astellas.


Příští výbor ČTS se bude konat 29. dubna 2009 v Olomouci od 14 hodin v hostinci u Havlů (Dolany 93, www.uhavlu.cz)


Další termíny konání výboru: 17. června 2009 v Praze, IKEM (po semináři Transplantační tolerance) (pozor změna oproti původnímu plánu 10.6.)


V Praze dne 16.3. 2009


Zapsala :R.Dudková, E.Pokorná


Zpět