Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 1. února 2010, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke PhD, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický,  CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Host z CBT: Monika Šenderová

Host z KST: MUDr. P. Březovský, MBA

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – informace (M.Šenderová, prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)
 3. Spolupráce s KST, informace z jednání pracovní skupiny k realizaci národního akčního plánu týkajícího se dárcovství a transplantací orgánů (dr. Březovský, dr. Pokorná)
 4. Plán akcí na rok 2010 (všichni)
 5. Pravidla pro odběry orgánů – balení orgánů k transportu. Návrh metodického pokynu ČTS (prof. Adamec, dr. Baláž – kapitola monografie)
 6. Alokace ledvin – zpráva o jednání pracovní skupiny pro revizi stávajících alokačních pravidel
 7. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM
 8. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 9. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (odběr orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin (dr. Navrátil)
 10. Pandemie virem H1N1 – návrh doporučení ČTS
 11. Vyhlášení ceny ČTS za nejlepší publikaci za rok 2009
 12. Vyhlášení cestovního grantu ČTS a Astellas pro mladé lékaře na účast na kongresu TTS ve Vancouveru
 13. Schválení nových členů ČTS
 14. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Připomínka k zápisu v bodu jednání o registračních listech na MZ ČR je na programu jednání dnešního výboru ČTS jakožto samostatný bod ad 9.

Korespondence přijatá:

 • 21.12. - mailem od Declaration of Istanbul Custodian Group-Danovitch, Mousawi) se seznamem připojených národních a mezinárodních společností- ČTS nebyla uvedena, i když se k deklaraci připojila již před rokem.

  2010
 • 7.1. - mail od doc.Němce s poznámkou k zápisu z jednání výboru ze dne 30.11. k bodu o jednání na MZ ČR o registračních listech a odvolání se na zápis z MZ ČR ze dne 26.11.09. (rozdíl zápisech)- samostatný bod dnešního výboru.
 • 12.1. - mail od MZ ČR, dr.Kvášové se žádostí o setkání na MZ, aby se MZ seznámilo s „pokynem ČTS“ vyšetřování dárců orgánů na virus H1N1.
 • 17.1. - mail od dr.Navrátila- reakce na dopis (mail) od dr. Pokorné, že TC IKEM změnilo pokyn k vyšetřování zemřelých dárců orgánů na přítomnost viru H1N1.
 • 19.1. - mail – reakce též od doc. Lischkeho a prof. Viklického - aby se téma viz výše probralo na výboru ČTS

Korespondence odeslaná:

 • 1) mailem i poštou - dopis na KST, dr.Březovský- kritéria pro alokaci ledvin - změny (přednostní alokace ledviny pacientovy indikujícího TC) a pozvání dr.Březovského na jednání výboru dne 1.2. od 14.00, aby podal info o zavedení tzv. „španělského modelu“.
 • 10.12.- mail na prof.Cvachovce- odpověď, že výbor ČTS přivítal jejich návrh spolupráce - během III.Čs.kongresu bude mít ČSARIM vyčleněnou sekci.
 • 16.12. mailem i poštou- dopis na MZ ČR, dr.Pánová- odběry orgánů od zemřelých cizích státních příslušníků- a zmíněn případ slovenského dárce.
 • 21.12.- mail na Declaration of Istanbul Custodian Group, že souhlasíme s jejich činností a že jsme se připojili již před rokem v 12/08- přeposlán neskenovaný dopis na Delmonica- výsledek- ČTS již byla do seznamu organizací zahrnuti.
 • 23.12.- mailem všem členům ČTS info a spuštění webových stránek kongresu www.transplant2010.cz

  2010
 • 13.1.2010- mailem odpověď na MZ ČR, dr.Kvášové ohledně „pokynu“ s tím, že ČTS žádný vlastní pokyn nevydala a řídí se pokyny ATS.
 • 13.1.-mailem na členy výboru ČTS, že TC IKEM změnilo pokyn k vyšetřování zemřelých dárců orgánů – vyšetření na přítomnost viru H1N1-s účinností od 6.1.2010.
 • 20.1.- mail na TTS – vyjádření zájmu ČTS být členem a žádost o instrukce a podmínky (schváleno výborem 30.11.)
 • 21.1.-zvací dopisy zahraničním speakerům ( C.Baan, M. Manyalich, P. Reinke)

2. Transplantační kongres v roce 2010

Zástupkyně pořádající agentury CBT paní M. Šenderová seznámila přítomné členy výboru s doplněním informací na webové stránky www.transplant2010.cz kongresu, běží již on-line registrace.
Byla dále upřesněna jména výboru Slovenské transplantační společnosti s tím, že prezidentkou je MUDr. Lacková. Informovala také, že nad rámec rozpočtu je pronájem dalšího třetího sálu.
Dále byly aktualizovány sponzorské firmy, Dr. Pokorná informovala všechny přítomné, že novým bronzovým partnerem pro rok 2010 se stala firma Sandoz.
Paní M. Šenderová se dotazovala zástupců výborů ČTS jak postupovat, pokud se na ní obracejí české firmy, vyrábějící zdravotní techniku s žádostí o možnosti vystavování se slevou. Výbor doporučil dodržet dohodnuté podmínky pro všechny firmy a o možných změnách jednat až před zahájením kongresu.

Paní Šenderová nabídla využít službu některých mediálních partnerů k propagaci kongresu (některé časopisy a portály), s čímž výbor souhlasil.

Prof.Viklický seznámil přítomné s upřesněním vědeckého programu pro lékaře, s tím, že detailní program bude součástí tohoto zápisu a bude poslán mailem všem členům výboru (pozn. Program byl již rozeslán na členy výboru a pí.Šenderovou, CBT dne 8.2.2010)

3. Spolupráce s KST, informace z jednání pracovní skupiny k realizaci národního akčního plánu týkajícího se dárcovství a transplantací orgánů (dr. Březovský, dr. Pokorná)

Dr.Pokorná pošle dr.Březovskému závěry pracovní skupiny ze dne 1. 2. o změnách alokačních kritérií ledvin (dopis byl již zaslán dne 8.2.2010)
Jménem výboru ČTS se dr.Pokorná obrátila na dr. Březovského, ředitele Koordinačního střediska transplantací s dotazem na stále nevyřešené téma, a sice odběry orgánů od cizích státních příslušníků v ČR. Zdůraznila, že se jedná o naléhavý problém, na který ČTS upozorňuje MZ ČR od roku 2002, má přislíbeno že se MZ ČR i poslanecká sněmovna bude změnou legislativy zabývat, ale zatím nedošlo k žádnému pokroku. Situace je o to naléhavější, že i přes souhlas rodiny zemřelého s odběrem orgánů, v ČR se tyto nesmějí ani odebrat ani tudíž transplantovat a pacienti zbytečně přicházejí o možnost transplantace nového orgánu. Viz dopis ředitelce odboru zdravotních služeb MZ.
Vzhledem k vážnosti této situace zvažuje výbor ČTS stížnost u ombudsmana.

Dr.Březovský informoval přítomné o svém jednání na MZ ČR jak s ministryní, tak s náměstkem pro legislativu s Mgr. Plíškem. Hlavní důvod vidí v tom, že půjde o změnu zákona nikoliv jeho dodatku a poslanecká sněmovna se v současnosti zabývá jinými vyhláškami a zákony.
V současné době potvrdil, že odběr u cizince = protizákonný akt se všemi jeho následky. Doporučil poslat vysvětlující dopis s urgentní žádostí přímo na náměstka legislativního odboru MZ ČR, Mgr. Plíška.

Dále dr.Březovský informoval o národním „akčním plánu“, který je součástí je tzv. Direktivy o bezpečnosti a jakosti orgánových transplantací, která by měla být poslanci Evropského Parlamentu schválena v polovině dubna. Součástí Akčního plánu je zavedení dárcovských koordinátorů podle “španělského modelu“ , s tím souvisí i právní úprava zákona 285/2002 Sb. a zásah do dalších zákonů. Národní dárcovský program bude sledován jak KST, tak i MZ ČR, ČTS a veřejností. V souvislosti s tzv.“španělským modelem“ se počítá se zavedením nových pracovních pozic tzv. dárcovských manažerů, kdy jednou z jeho povinností bude denní monitoring na intenzivní péči s cílem identifikace potencionálního dárce, komunikace s pozůstalými aj. Tato funkce by podléhala náměstkovi pro léčebnou péči. KST vede jednání s VZP (dr.Pokorný), o doplnění kódů pro koordinátory transplantací. Dárcovští manažeři by byli placeni ze zvláštního fondu (státní rozpočet , fond prevence ZP). Provedenými transplantacemi dochází k úspoře finančních prostředků tím, že pacienti nemusí docházet na dialýzy. Pilotní projekt se zavedením dárcovských manažerů bude spuštěn ve 14 přímo řízených nemocnicích a velkých regionálních nemocnicích (Liberec, Ústí, Č. Budějovice. Ředitelé přímo řízených nemocnic MZ obdrželi od ministerstva zdravotnictví dopis (též radové jednotlivých krajů), kde bylo poukázáno na nutnost dodržování transplantačního zákona s ohledem na zákonnou povinnost informovat o možném dárci příslušné TC. Text dopisu přislíbil dr.Březovský zaslat ČTS na vědomí.

Dr.Březovský byl informován, že výbor České transplantační společnosti a zástupci všech transplantačních center České republiky se shodli na anulaci bilance indikovaných a transplantovaných ledvin k 31.12.2009. Bilance k tomuto dni bude archivována. Dále výbor vyjádřil zdvořilou žádost, aby přednostové všech TC pravidelně jedenkrát měsíčně obdrželi od KST informaci s aktuálními údaji o odběrové a transplantační aktivitě všech TC ČR (počty zemřelých dárců, odebraných a transplantovaných jednotlivých orgánů v jednotlivých TC) a tabulku bilancí ledvin.
Dr.Březovský přislíbil zasílání této informace.
(pozn.Informace a požadavek viz výše byly obsahem dopisu ČTS ze dne 10.2.2010 na KST).

4. Plán akcí na rok 2010.

26. března 2010
TC IKEM ve spolupráci s ČTS organizuje symposium na téma Dárce orgánů (rozšířená kritéria), které se bude konat v Praze v hotelu Corinthia. S programem nebyla ČTS doposud seznámena a program bude rozeslán všem členům elektronicky v nejbližších dnech.

8.dubna 2010
FN Motol pořádá ve spolupráci s ČTS seminář o transplantaci plic. Ze zahraničních přednášejících pozvání přijal president Eurotransplantu dr. B.Meisner a dr.Klepetko z Vídně. Seminář se bude konat v hotelu Augustin v Praze.

10.-12. června 2010
Prof. Viklický projednal s ČNS možnost zařadit blok ČTS do programu Nefrologického kongresu na 11.června 2010, který se bude konat v Praze s cílem upozornit na nízký počet dialyzovaných pacientů zařazených do čekací listiny. Blok věnovaný transplantacím ledvin bude mít 120 minut a bude po něm následovat Valná hromada ČNS.

5. Pravidla pro odběry orgánů – balení orgánů k transportu. Návrh metodického pokynu ČTS (prof. Adamec, dr. Baláž – kapitola monografie)

Prof. Adamec informoval, že tuto část zpracuje dr. Baláž (použije kapitolu z připravované monografie).

6. Alokace ledvin – zpráva o jednání pracovní skupiny pro revizi stávajících alokačních pravidel

Dr. Pokorná informovala členy výboru o jednání pracovní skupiny (TC IKEM dr.Pokorná, dr.Vítko, TC Motol dr.Špatenka, dr.Seeman, za TC Plzeň prof.Třeška a dr. Richtrová, TC Olomouc doc.Bachleda a dr.Krejčí, CKTCH Brno dr.Studeník, dr. Kuman a za TC Ostrava dr.Samlík), která předcházela dnešní výbor a seznámila s výsledky dohody – viz detailní zápis (odesláno mailem 8. 2. 2010)

7. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM

Někteří členové výboru již předali navrženou smlouvu právníkům na svých pracovištích, někteří je již poslali zpět na IKEM k podpisu. (TC Olomouc, TC Ostrava, CKTCH).

8. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Dr.Pokorná poslala znovu dopis (viz zápis ČTS ze 17.6.2009) na SUKL se všemi podklady.

9. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (odběr orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin (dr. Navrátil)

Dr. Navrátil vyjádřil údiv nad zaslaným zápisem z jednání Pracovní skupiny k SVZ na MZ ČR ze dne 26.11.09, který neodpovídal dohodnutému závěru a rozhodnutí. Požádal jménem ČTS dr.Jana Votočka z FN Motol o formální zpracování, aby odpovídalo připomínkách MZ ČR. Zároveň požádal MZ ČR o omluvení z termínu 28. 1. 2010 a pozvání k jednání v pozdějším termínu.

10. Pandemie virem H1N1 – návrh doporučení ČTS

Doc. Lischke upozornil na fakt, že obdržel informaci o pozitivitě protilátek H1N1 u dárce s velkým časovým prodlením. V diskusi se přítomní shodli, že serologie u dárců orgánů nemá diagnostický význam a u dárců, kteří mají symptomy (febrilie nejasné etiologie, nález pneumonie dle rtg snímku), bude provedeno vyšetření na přítomnost viru H1N1. Konkrétně bude vyšetřen výtěr nosohltanu eventuelně materiál z BAL a krev metodou PCR. V případě pozitivního nálezu bude příjemce orgánu profylakticky léčen. U dárců plic provede odebírající centrum FN Motol odběry na přítomnost viru H1N1 ve všech případech.

11.Vyhlášení ceny ČTS za nejlepší publikaci za rok 2009

Členové výboru ČTS se shodli na již tradičním vyhlášení Ceny ČTS o nejlepší publikaci ČTS pro kalendářní rok 2009. Kritéria pro rozhodnutí o nejlepší publikaci zůstávají beze změny a jsou uveřejněna na webové stránce ČTS www.transplant.cz.
termín pro uchazeče je 31. 3. 2010.

12. Vyhlášení cestovního grantu ČTS a Astellas pro mladé lékaře na účast na kongresu TTS ve Vancouveru

Pro kalendářní rok 2010 je též vypsán cestovní grant firmy Astellas a ČTS pro uchazeče do věku 35 let. Letošní grant je vyhlášen na účast na mezinárodní kongresu transplantační společnosti( XXIII International Congress of The Transplantation Society) ve dnech 15. - 19. 8. ve Vancouveru. Termín přihlášek poslaných k rukám vědeckého sekretáře ČTS doc. Němce petr.nemec@cktch.cz je 31.5.2010. Kritéria pro udělení cestovního grantu jsou uvedena též na webových stránkách ČTS www.transplant.cz.

13. Schválení nový členů ČTS

Za nové členy výbor jednomyslně přijal následující lékaře:

 • MUDr. P. Dráč, FN Olomouc
 • MUDr. L. Kielberger, FN Plzeň
 • MUDr. J. Pozniak, FN Motol
 • MUDr. M.Hrašková, FN Motol
 • MUDr. M.Váchalová, FN Olomouc

14. Různé

- Dr. Špatenka upozornil na nepříjemnou skutečnost, kdy při multiorgánovém odběru dárce z Olomouce kardiochirurg IKEM rozhodl, že nebude čekat na odběr plic. Nebyl k dispozici další vrtulník, takže by se motolský odběrový tým nevrátil v terminu tolerované studené ischemie pro plíce (4 - 6 hodin), pokud by k odběru došlo. Plíce se nakonec v průběhu odběru ukázaly nevhodné k transplantaci (bronchoskolický nález, pokles pO2 dárce), takže se situace vyřešila, nicméně je třeba předejit opakováni. Členové výboru ČTS konstatují, že by se měly vždy odběrové týmy na časech dohodnout, nejlépe v předstihu, či vedoucí zainteresovaných programů telefonicky. Plicní odběrový tým je připraven opustit odběrovou nemocnici do 30 - 40 minutách po odběru srdce.

- Doc. Bachleda upozornil na fakt, že nebyl dosud vyhodnocen grant, který ČTS poskytla v letech 2007 a 2008 dvěma patologickým pracovištím k provádění biopsií ledvin zemřelých dárců. Dr. Pokorná osloví tato pracoviště a požádá je o seznamy bioptických vyšetření, provedených v rámci tohoto grantu.

Příští výbor se koná v IKEM, dne 10. března od 13:00 v pracovně MUDr. Evy Pokorné v - 1.p.

Termíny dalších výborů v 1. pololetí roku 2010:

 • 10.3. – IKEM, Praha, 13:00 hodin
 • 7.4. - v předvečer semináře o transplantaci plic, Praha

V Praze dne 11. 2. 2010


Zapsala: R. Dudková, E.Pokorná


Zpět