Zápis jednání zástupců transplantačních center České republiky, výboru České transplantační společnosti a Koordinačního střediska transplantací konané dne 29. března 2006 v IKEM

Přítomni

Za výbor ČTS a TC: MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

Za KST: MUDr. Martin Holcát, MBA, doc. MUDr. Jiří Žabka, CSc., ing. Laifert

Omluveni:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. Josef Zadražil, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., MUDr. Jiří Samlík

Program:

  • Transplantační a odběrová aktivita
  • Mezinárodní spolupráce
  • Finanční prostředky na činnost nehrazenou ZP
  • Registry

Transplantační a odběrová aktivita

Dr. Holcát předal přehled počtu provedených transplantací a odběrů orgánů za rok 2005. Upozornil, že všechna čísla jsou uvedena i na webových stránkách www.kst.cz.
Přehled počtů odběrů a transplantací za leden až únor 2006 obdrželi koordinátoři.
Zástupci jednotlivých center požádali ředitele KST o vypracování a zveřejnění compliance realizovaných transplantací a pravidel alokace ledvin.

Mezinárodní spolupráce

Zástupci jednotlivých center a výboru ČTS opakovaně naléhavě žádají KST o řešení problémů odběrů a transplantací orgánů u cizinců a spolupráce se zahraničím... Znovu zdůraznili, že jsou v denní praxi s těmito neřešenými problémy konfrontováni. Dále připomněli, že problém odběrů orgánů od zemřelých cizinců není zanedbatelný, neboť indikací cizinců jako potenciálních dárců je relativně dost. Dále připomněli, že je kritický nedostatek orgánů k transplantacím.
Ředitel KST požádal o pomoc s formulací některých otázek týkajících se tohoto problému s tím, že kromě ministerstva zdravotnictví požádá o spolupráci i právnickou fakultu. Odpověď na otázky a řešení situace (smlouva alespoň se Slovenskou republikou) přislíbil do třech měsíců. Dopis ČTS řediteli KST je přílohou zápisu.

Finanční prostředky na činnost nehrazenou ZP

V dlouhé diskusi byl zástupcům KST znovu vysvětlen pojem prostředky na činnost TC nehrazenou ZP.
Zástupci jednotlivých center opakovaně upozornili na kritickou finanční situaci. Zdůraznili, že řada povinností je dána zákonem, vyžaduje profesionalitu a současný finanční stav je dále neudržitelný a neumožňuje dodržení zákona.
Připomněli, že o situaci informovali ředitele KST již v červnu 2005, kdy Dr. Holcát přislíbil řešení situace a požádal o přehled konkrétních finančních požadavků. Tento materiál byl v písemné podobě ze strany TC předán v polovině srpna 2005.
Dr. Holcát informoval o jednáních s MZ s tím, že vzhledem k personálně nestabilní situaci na MZ nebylo objektivně možno situaci řešit.
Jedním z řešení by bylo znovu zařazení transplantačního programu mezi zdravotní programy ministerstva zdravotnictví. Jedná se ale o dlouhodobý horizont, nejdříve až od roku 2008.
Jako jediné řešení kritické finanční situace v současnosti doporučuje, aby ředitel zdravotnického zařízení, ve kterém existuje transplantační centrum, požádal o finanční prostředky na provoz přímo svého zřizovatele – tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Transplantační registry

Zástupce KST a KSRZIS požádali o spolupráci na analýze registrů, konkrétně o jména cca 3 zástupců, s kterými mohou úzce spolupracovat. Výbor ČTS doporučuje setkání všech zástupců center, kteří odpovídají za jednotlivé tx programy. Je nutné společně se dohodnout především na rozsahu registru. Znovu připomněli, že sbírání dat do registru bude vyžadovat finanční prostředky. KST deklarovalo, že veškerá poskytnutá data, budou TC k dispozici.

V Praze 7.4.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět